Regulamin korzystania z Serwisu Zweeler - wersja 1.5
 • Ważne informacje prawne
 • Definicje
 • Umowa
  • O firmie
  • Zasady kwalifikacji
  • Skuteczność
  • Przepisy ogólne
  • Własność praw autorskich
  • Dopuszczalne zastosowanie
  • Ograniczenia w użytkowaniu
  • Licencja na korzystanie z Informacji o użytkowniku
  • Dane osobowe i polityka prywatności
  • Język obraźliwy
  • Nielegalna reklama.
  • Wypowiedzenie umowy
 • Regulamin gier
  • Gry umiejętności i wiedzy
  • Odwołanie gry
  • Gry o manualnej obsłudze
  • Konkursy i promocje
  • Niezgodności w danych
  • Statystyki i informacje powiązane
 • Problem hazardu
  • Wsparcie
  • samoograniczenie
  • Samowykluczenie
 • Konta
  • Przepisy ogólne
  • Rejestracja i tożsamość uczestników
  • Otwarcie Konta Użytkownika
  • Nazwy użytkowników
  • Zabezpieczenie hasłem
  • Wiele kont
  • Niewłaściwe wykorzystanie kont
  • Rachunki nieaktywne
  • Zamykanie kont
 • Płatności
  • Usługodawca usług elektronicznych
  • Płatność przez uczestników
  • łatność przez Zweeler
  • Rezerwa dla graczy
  • Przepisy dodatkowe (w tym PPPP)
 • System
  • Licencja użytkownika końcowego
 • Zastrzeżenie i ograniczenie odpowiedzialności
  • Korzystanie z witryny internetowej
  • Usługi
  • Szkody lub straty
  • Własność intelektualna
  • Naruszenie warunków umowy
  • Ograniczenie odpowiedzialności
 • Skargi
  • Rozstrzyganie sporów
 • Przepisy wykonawcze

WAŻNE INFORMACJE PRAWNE DOTYCZĄCE WARUNKÓW KORZYSTANIA Z ZWEELERA  

Przystąpienie do Zweeler ma bezpośredni wpływ na użytkownika i jego indywidualne prawa i obowiązki prawne. Każdej osobie, która rozpoczyna (lub rozważa) korzystanie z serwisu Zweeler, zaleca się bardzo uważne zapoznanie się z niniejszym dokumentem i następującymi dodatkowymi zasadami:

- Polityka prywatności (PP),

- Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy (PPPP),

- Zasady i warunki przyznawania premii (ZWPP),

- Polityka bezpieczeństwa (PB),

- Polityka odpowiedzialnego hazardu (POH), oraz

- Wskaźnik doświadczenia uczestników (WDU),

Razem tworzące ‘Politykę Zweelera’

WAŻNE! DOSTĘP DO TEJ STRONY INTERNETOWEJ PODLEGA PRAWNIE WIĄŻĄCYM WARUNKOM I ZASADOM. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REJESTRACJI NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE PONIŻSZE WARUNKI I ZASADY. DOSTĘP DO TEJ STRONY INTERNETOWEJ POPRZEZ KLIKNIĘCIE PRZYCISKU „NEXT” JEST RÓWNOZNACZNY Z PODPISEM I OZNACZA AKCEPTACJĘ PRZEZ UŻYTKOWNIKA NINIEJSZYCH WARUNKÓW, A TAKŻE TO, ŻE UŻYTKOWNIK ZAMIERZA BYĆ NIMI PRAWNIE ZWIĄZANY. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI, PROSIMY NIE KORZYSTAĆ Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ.

Niniejsze Warunki prawne strony internetowej “Umowa” są umową pomiędzy użytkownikiem a firmą Zweeler ltd. („Firmą”) Każdy z terminów „my” „nas” i „nasz”; oznacza Firmę. Datą wejścia w życie niniejszej Umowy jest dzień, w którym akceptują Państwo niniejszą Umowę lub uznany za początek Jej obowiązywania zgodnie z procedurą określoną w niniejszej Umowie.

Niniejsza Umowa będzie miała wpływ na prawa i obowiązki prawne użytkownika, dlatego zalecamy przeczytanie Jej w całości i zasięgnięcie niezależnej porady prawnej w celu uzyskania odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące Umowy, jakie użytkownik może mieć w związku z Nią przed kliknięciem przycisku „Dalej”.

Przystąpienie do Zweeler jest możliwe tylko wtedy, gdy użytkownik zgada się ze wszystkimi warunkami określonymi w Umowie.

Definicje

Wnioskodawca: Użytkownik jest uważany za Wnioskodawcę podczas aplikowania na Uczestnika Gry za pośrednictwem strony internetowej.

Formularz wniosku: Formularz do wypełnienia przez Wnioskodawcę w celu otwarcia Konta Użytkownika.

Gra: Konkurs umiejętności stworzony i zaprezentowany przez Spółkę na stronie internetowej na rzecz Uczestnika i zatwierdzony przez jurysdykcję, kraju, w którym mieszka Uczestnik.

Kontrahent: Każda osoba fizyczna, która świadczy usługi bezpośrednio na rzecz Spółki i/lub spółek powiązanych jako niezależny wykonawca. Dotyczy to między innymi konsultantów, sprzedawców i agentów.

Pracownik: Każdy pracownik, członek kadry kierowniczej, kierownik lub dyrektor Spółki i/lub spółek powiązanych. 

Opłata startowa: Pieniądze wpłacone przez uczestnika na rzecz Spółki w celu wzięcia udziału w grze.

Zewnętrzna impreza sportowa: Wydarzenie sportowe, do którego odnosi się Konkurs i w     odniesieniu do którego tworzone są prognozy Uczestników i na podstawie którego ustalane są wyniki Gry po jej zakończeniu.

Siła wyższa: Okoliczności pozostające poza kontrolą  Spółki, które sprawiają, że przeprowadzenie lub kontynuacja gry jest niewskazana, niepraktyczna z handlowego punktu widzenia, nielegalna lub niemożliwa. 

Najbliższa rodzina: Małżonkowie, partnerzy domowi, rodzice, dzieci lub rodzeństwo Użytkownika. 

Strona internetowa: witryna internetowa dostępna pod adresem internetowym www. Zweeler.com, gdzie publikowane są wszystkie aktualne i istotne informacje dotyczące działalności firmy, oraz zapośrednictwem której konkursy umiejętności firmy Zweeler, w tym procedury zgłoszeniowe, zasady i warunki gry, są udostępniane Wnioskodawcy/Użytkownikowi.  Dla celów niniejszej  Umowy Strona Internetowa obejmuje wszystkie subdomeny pod adresem Zweeler. com, w tym, ale nie wyłącznie

<https://en.zweeler.com/>, <https://es.zweeler.com/>, <https://nl.zweeler.com/>,  <https://de.zweeler.com/>,<https://fr.zweeler.com/>,<https://pt.zweeler.com/>,  <https://ru.zweeler.com/>,<https://pl.zweeler.com/>,<https://it.zweeler.com/>, <https://it2.zweeler.com/>,<https://sk.zweeler.com/>,<https://no.zweeler.com/>, <https://cz.zweeler.com/>

Nazwa Użytkownika i Hasło: Kombinacja liter, cyfr i symboli wybranych przez Wnioskodawcę przy rejestracji Konta Użytkownika i wykorzystywanych przez Uczestnika do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika. 

Uczestnik/ Użytkownik: Wniskodawcę uważa się za uczestnika/użytkownika natychmiast po pomyślnym zakończeniu procedury zgłoszeniowej. 

SerwerMagazyn danych, który zarządza zasobami sieciowymi i przechowuje szczegóły wszystkich działań odbywających się w sieci, w tym działań odbywających się na stronie internetowej. 

System: Zbiorowo, wszystkie programy, aplikacje i bazy danych oraz wszelkie inne treści pochodne, dostępne lub w inny sposób wykorzystywane przez Użytkownika za pośrednictwem Witryny internetowej do udziału w Grze. 

Konto użytkownika: Konto osobiste otwarte przez Wnioskodawcę i prowadzone przez Spółkę na rzecz Uczestnika.

Informacje o Firmie

Zweeler Ltd. Zwana dalej Spółką lub Firmą to spółka z o.o. zarejestrowana na mocy prawa maltańskiego w dniu 11 marca 2010 r.pod numerem rejestracyjnym C 48982. Witryna internetowa Zweeler jest licencjonowana i regulowana przez maltańskie władze ds. gier hazardowych (MGA). Zweeler Ltd. jest zarejestrowana pod adresem 209 Marina Street, Pieta` PTA 9041 na Malcie i posiada licencję na świadczenie kontrolowanych usług wzakresie gier zręcznościowych na podstawie licencji nr MGA/B2C/376/2017 wydanej 1 maja 2017 r.przez maltańskie władze ds. gier hazardowych.

Umowa

Zasady kwalifikacji

Aby otworzyć Konto Użytkownika, wziąć udział w Konkursach i/lub wygrać Nagrody oferowane za pośrednictwem Witryny Internetowej, użytkownik musi mieć ukończone 18 (osiemnaście) lat. W jurysdykcjach, w których minimalny wiek dopuszczalnego korzystania z Witryny Internetowej jest wyższy niż osiemnaście (18) lat, użytkownik musi spełnić wymagania wiekowe obowiązujące w jego lokalnej jurysdykcji.  jeśli jesteś prawnym rezydentem  Estonii aby otworzyć konto użytkownika, musisz mieć ukończone 21 lat. Osobom, które nie kwalifikują się do uczestnictwa, zabrania się udziału w programie. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność  za zakwalifikowanie się, zgodnie z obowiązującym prawem i Polityką Zweeler, za określenie kwalifikowalności oraz za otwarcie Konta Użytkownika. Spółka nie ponosi odpowiedzianości za Wnioskodawców/Uczestników, którzy celowo lub  przypadkowo naruszają lokalne przepisy prawa. Spółka będzie zgłaszać próby składania nielegalnych wniosków do odpowiednich organów ścigania.

Pracownikom i Kontrahentom oraz ich Najbliższym Rodzinom zabrania się otwierania Kont Użytkowników i/lub udziału w Konkursach w okresie ich zatrudnienia lub zaangażowania w Spółce. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w których członkowie najbliższej rodziny są wyraźnie upoważnieni do gry na stronie internetowej za pisemną zgodą Spółki.

Zawodowi lub amatorscy sportowcy, agenci sportowi, trenerzy, właściciele drużyn, pracownicy drużyn, sędziowie lub urzędnicy ligi oraz ich najbliższe rodziny nie są uprawnieni do udziału w jakichkolwiek Grach i Konkursach w sporcie, w którym są związani. Zabrania się im udziału w takich grach.

Zabronione jest również otwieranie Konta Użytkownika, branie udziału w  Grach i/lub zdobywanie nagród oferowanych za pośrednictwem Serwisu Internetowego przez następujące osoby:

 • każdego pracownika lub wykonawcę jakiejkolwiek strony fantasy lub członka najbliższej rodziny takiej osoby;
 • każdą osobę fizyczną, która miała dostęp do jakichkolwiek informacji przedpremierowych, poufnych lub innych, które nie są dostępne dla wszystkich innych uczestników Gry i które zapewniają uczestnikowi przewagę w takiej Grze ("Dane przedpremierowe");
 • każdego pracownika lub kontrahenta organu zarządzającego sportem, w przypadku gdy ich organ zarządzający zabrania im brania udziału w tego rodzaju grach;
 • każdą osobę, której uczestnictwo jest zakazane na mocy nakazu sądowego;
 • każdą osobę, która świadomie otrzymała Dane Przedpremierowe lub inne niepubliczne informacje, które zapewniają przewagę w Grze od jakiejkolwiek innej osoby, której uczestnictwo w Konkursie jest zabronione zgodnie z postanowieniami Umowy

Spółka zastrzega sobie prawo do zamknięcia Konta Użytkownika powiązanego z jakąkolwiek osobą fizyczną, która naruszy niniejszą klauzulę kwalifikowalności, jak również do anulowania płatności z tytułu każdego zysku związanego z powiązanym Kontem Użytkownika. Odbywa się to bez uszczerbku dla praw przysługujących Spółce wobec osoby naruszającej postanowienia umowy o pracę lub jakiejkolwiek innej umowy między stronami.

Skuteczność

Niniejsza Umowa wchodzi w życie natychmiast po kliknięciu przycisku  << Zgadzam się >> , który pojawia się na stronie internetowej na ostatnim etapie procesu aplikacji. Klikając na przycisk <<Zgadzam się>>, Użytkownik oświadcza i gwarantuje Spółce, że w pełni rozumie i zgadza się przestrzegać wszystkich warunków niniejszej Umowy, oraz że nieprzestrzeganie tych warunków może skutkować dyskwalifikacją, zamknięciem konta, przepadkiem środków i/lub postępowaniem sądowym przeciwko niemu wytoczonym przez Spółkę. Niniejsza Umowa zawiera przez odniesienie wszystkie wytyczne lub zasady mające zastosowanie do gier Zweeler, które są od czasu do czasu publikowane na Stronie Internetowej. Tak samo ewentualne zmiany i  lub poprawki Umowy mogą być od czasu do czasu wprowadzaneu przez Spółkę. Umowa pozostaje w mocy do momentu jej rozwiązania zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie.

Przepisy ogólne

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszą Umową w języku angielskim a wersją w jakimkolwiek innym języku, pierwszeństwo ma wersja angielska.

Właścicielem strony internetowej jest Spółka. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Spółką określa, że ma on prawo do udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszej Umowie. Użytkownik  i Spółka zgadzają się, że zasady i przepisy są zdefiniowane wyłącznie i w całości w ramach niniejszej Umowy, jak opisano powyżej w definicjach niniejszego dokumentu i przedstawiono na stronie internetowej. Polityka firmy Zweeler jest jedynym oficjalnym źródłem odniesienia dla wszelkich komplikacji/sporów związanych z korzystaniem ze strony internetowej i/lub systemu. Wszystkie Gry i Konkursy podlegają zasadom określonym w niniejszej Umowie.

Użytkownik MUSI przeczytać niniejszą Umowę przed rozpoczęciem korzystania z witryny internetowej. Samo otwarcie Konta Użytkownika i/lub korzystanie z Witryny Internetowej jest potwierdzeniem, że przeczytał on, zrozumiał i wyraził zgodę na związanie się niniejszą Umową. Biorąc udział w Grze, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie uznaje Gier lub innych usług oferowanych na Stronie Internetowej za obraźliwe, niewłaściwe, nieuczciwe lub nieprzyzwoite w jakikolwiek sposób.

!!! OSTRZEŻENIE !

JEŚLI  UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ NA PRZESTRZEGANIE WSZYSTKICH ZASAD ZWEELER, FIRMA NALEGA, ABY NIE ZAKŁADAŁ ON KONTA UŻYTKOWNIKA LUB NIE KORZYSTAŁ ZE STRONY INTERNETOWEJ.

Spółka zastrzega sobie prawo do zawieszenia, dodania, zakończenia, zmiany i/lub uzupełnienia Polityki Zweeler, jeśli uzna to za stosowne. W przypadku modyfikacji Polityki Zweeler, po zalogowaniu się na Konto Użytkownika, zostanie wyświetlone okienko z informacją, że Polityka Zweeler została zaktualizowana. Zostanie on poproszony o zaakceptowanie warunków zaktualizowanej Polityki Zweeler, a wszelkie zmiany zostaną uznane za skuteczne od momentu ich akceptacji.

Spółka nie ma obowiązku sprawdzania, czy użytkownik korzysta z witryny internetowej zgodnie z zaktualizowanymi zasadami polityki firmy Zweeler. Wersja zamieszczona na stronie internetowej jest wersją obowiązującą. Obowiązkiem użytkownika jest być na bieżąco informowanym o polityce firmy Zweeler oraz o zmianach, które mają lub będą miały wpływ na użytkownika w przyszłości. Jeśli odmówi on zaakceptowania i podlegania tym modyfikacjom, powinien natychmiast zaprzestać korzystania z Witryny Internetowej i/lub Systemu, a następnie powiadomić Spółkę o tej decyzji za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres: info@zweeler.com . Kontynuując korzystanie z Witryny Internetowej i/lub systemu, użytkownik wyraża zgodę na związanie się zmienionymi Zasadami polityki firmy Zweeler.

Firma zaleca częste zapoznawanie się z Polityką firmy Zweeler, a w szczególności zachęca do zapoznania się z niniejszą Umową w przypadku zamieszczenia na stronie internetowej powiadomień o zmianach.

Firma prowadzi politykę zerowej tolerancji wobec niewłaściwej gry i oszukańczej działalności. Jeśli w wyłącznym postanowieniu Spółki okaże się, że użytkownik oszukał lub próbował oszukać Spółkę, Spółka zastrzega sobie prawo do zawieszenia i/lub zamknięcia Konta oraz do przekazania tych informacji odpowiednim władzom, organom zarządzającym i agencjom.

Własność i prawa autorskie

Klikając <<Zgadzam się>>  użytkownik potwierdza, że wszelkie informacje, treści, raporty, dane, bazy danych, grafiki, interfejsy, strony internetowe, teksty, pliki, oprogramowanie, nazwy produktów, nazwy firm, znaki towarowe, znaki usługowe, logo i nazwy handlowe, w tym nazwa „Zweeler"; zawarta na tej stronie internetowej (łącznie z zawartością tej strony), w tym sposób, w jaki Treść jest prezentowana lub pojawia się, oraz wszelkie informacje z Treścią związane, są własnością ich odpowiednich właścicieli, firmy lub jej licencjodawców, w zależności od przypadku. Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższego, terminu „Treść"; obejmuje on również obrazy, zdjęcia, grafiki, fotografie, animacje, filmy wideo, muzykę, dźwięk, tekst oraz Gry i Konkursy znajdujące się na Stronie Internetowej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Treść jest chroniona prawem autorskim i że Spółka zastrzega sobie wszelkie prawa w odniesieniu do Treści.

Dopuszczalne zastosowanie

Spółka niniejszym udziela Użytkownikowi osobistej, nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji na dostęp, czytanie i pobieranie jednej kopii Zawartości wyłącznie na potrzeby korzystania przez Użytkownika z Witryny internetowej. Ponadto użytkownik wyraża zgodę się na t,o że korzystanie przez niego z Witryny Internetowej i/lub Systemu podlega warunkom niniejszej Umowy oraz Licencji dla użytkownika końcowego, która jest włączona do niniejszej Umowy przez odniesienie.

Ograniczenia w użytkowaniu

Użytkownik wyraża zgodę na to,  że  nie będzie

(i) rozpowszechniać  Zawartości i Treści  Strony Zweeleri w jakimkolwiek celu, oraz nie będzie dokonywał jakichkolwiek  kompilacji wewnętrznej bazy danych, redystrybucji lub reprodukcji Treści przez prasę, lub media  lub za pośrednictwem sieci komercyjnej, systemu kablowego lub satelitarnego; lub

(ii) tworzył dzieł pochodnych, wykonywał inżynierii wstecznej, dekompilacji, dezasemblacji, adaptacji, tłumaczenia, przekazywania, organizowania, modyfikowania, kopiowania, wiązania, sprzedaży, sublicencji, eksportu, łączenia, transferu, adaptacji, wypożyczania, wynajmowania, dzierżawy, dzierżawy, cedowania, przekazywania, hostowania, publikowania, udostępniania jakiejkolwiek osobie lub jakiegokolwiek innego bezpośredniego lub pośredniego wykorzystania Treści w całości lub w części, w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek innych środków, zarówno fizycznych, elektronicznych, jak i innych. Zabrania się podejmowania, oraz zezwalania na podejmowanie jakichkolwiek działań, które łamałyby lub w inny sposób naruszałyby prawa własności Spółki lub jej licencjodawców lub umożliwiały osobom trzecim dostęp do Zawartości strony Zweeler. Ograniczenia określone w niniejszej Umowie mają zastosowanie w ograniczonym zakresie, w takim w jakim ograniczenia te nie  są zakazane przez obowiązujące prawo.

Licencja na wykorzystywanie  informacjii  Użytkownika

Z wyjątkiem Danych osobowych, które podlegają naszej Polityce Prywatności (PP), niniejszym użytkownik udziela Spółce wieczystej, nieograniczonej, nieodpłatnej, ogólnoświatowej, niewyłącznej, nieodwołalnej, zbywalnej licencji na prowadzenie, wyświetlanie, kopiowanie, powielanie, publikowanie, pakietowanie,  dystrybucję, handel, tworzenie dzieł pochodnych, adaptację, tłumaczenie, przesyłanie, aranżację, modyfikację, sublicencję, eksport, łączenie, przekazywanie, wypożyczenie, wynajem, dzierżawę, udostępnianie, dzielenie się, zlecanie na zewnątrz, hostowanie udostępnianie jakiejkolwiek osobie lub wykorzystywanie w inny sposób wszelkich informacji lub innych treści, które dostarcza użytkownik, bezpośrednio lub pośrednio, na tej stronie internetowej lub za pośrednictwem tej strony internetowej, lub które są wysyłane do Spółki za pomocą  poczty elektronicznej lub innej formy korespondencji. Użytkownik udziela licencji bez ograniczeń na wszelkie pomysły, koncepcje, wynalazki, know-how, techniki lub jakąkolwiek zawartą w nich własność intelektualną, w jakimkolwiek celu. Spółka nie podlega żadnym zobowiązaniom w zakresie poufności w odniesieniu do takich informacji, chyba że Spółka wyraźnie uzgodniła to na piśmie lub jest to wymagane przez obowiązujące prawo. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ma prawo do udzielenia licencji określonej powyżej.

Dane osobowe i polityka prywatności

Z zastrzeżeniem Polityki Prywatności (PP), Spółka może od czasu do czasu, (ale nie jest do tego zobowiązana) monitorować korzystanie z witryny internetowej i gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i ujawniać osobom trzecim dane osobowe dotyczące użytkownika i jego korzystania z witryny internetowej. Użytkownik zaś niniejszym wyraża zgodę na takie gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie i ujawnianie  danych oraz zrzeka się wszelkich praw do prywatności, jakie może mieć w odniesieniu do nich. Niniejsza Umowa zawiera przez odniesienie warunki PP. W przypadku konfliktu pomiędzy PP a niniejszą Umową, pierwszeństwo ma niniejsza Umowa. Więcej informacji na temat wykorzystania przez Firmę danych rejestracyjnych i niektórych innych informacji, które  zbiera od użytkownika , można znaleźć w PP.

Język obsceniczny lub obraźliwy

Zabronione jest używanie języka obscenicznego lub obraźliwego w jakimkolwiek publicznym obszarze Strony Internetowej lub w kontaktach z pracownikami Spółki. Jakiekolwiek naruszenie tych zasad może skutkować zawieszeniem konta użytkownika lub innymi działaniami, które mogą być wymagane przez Spółkę w celu uniemożliwienia takiego postępowania. Niniejszym Użytkownik wyraża zgodę,  że nie będzie zamieszczać żadnych nielegalnych, obscenicznych, oszczerczych, zniesławiających, grożących, lub innych treści i materiałów, które naruszałyby jakiekolwiek prawo lub ogólnie byłyby uważane za obraźliwe, za pośrednictwem strony internetowej lub w jakiejkolwiek korespondencji z pracownikami Spółki. Język obsceniczny lub obraźliwy obejmuje, ale nie wyłącznie stwierdzenia, które są w wyłącznej opinii Firmy, obsceniczne, bluźniercze, rasistowskie, w złym guście, oszczercze, niepotrzebnie wrogie lub sprzeczne z celem funkcji czatu naszej strony internetowej.

Ponadto użytkownik zgadza się, że nie będzie składał żadnych oświadczeń w Witrynie Internetowej lub za jej pośrednictwem, które promowałyby jakąkolwiek stronę internetową, usługę lub produkt jakiejkolwiek strony z wyjątkiem Spółki. Nie wolno wygłaszać żadnych oświadczeń o Spółce, Witrynie Internetowej lub Grach i Konkursach, które są nieprawdziwe lub mogłyby zostać uznane za obraźliwe lub krytyczne.

Nielegalna reklama

Zabrania się kategorycznie użytkownikowi  i wszystkim osobom fizycznym oraz organizacjom, z którymi jest powiązany,  reklamowania produktów lub stron internetowych osób trzecich innym uczestnikom bez wyraźnej pisemnej zgody lub umowy ze Spółką. Firma zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia na czas nieokreślony Kont Użytkowników/Uczestników, którzy nadużyją naszej strony internetowej w celu złożenia oświadczeń, reklamujących jakikolwiek produkt, stronę internetową lub usługę,  bez zgody  Firmy.

Wypowiedzenie umowy

Umowa może zostać rozwiązana na żądanie użytkownika  w dowolnym momencie  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@zweeler.com . Na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za uregulowanie salda na koncie w momencie złożenia wniosku o rozwiązanie umowy. Spółka rozwiąże tylko taką umowę, której saldo zostanie w całości uregulowane w momencie złożenia wniosku.

Rozwiązanie Umowy wchodzi w życie dopiero po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia od Spółki potwierdzającego jej rozwiązanie. Po rozwiązaniu Umowy, użytkownik nie będzie już uprawniony do korzystania z Witryny Internetowej i Systemu Zweeler oraz jest zobowiązany do usunięcia Systemu z komputera i zniszczenia wszelkiej dokumentacji związanej z Witryną Internetową lub Systemem, będącej w jego posiadaniu, w jego mocy lub pod jego kontrolą.

Natychmiast po rozwiązaniu niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze stron, Spółka jest zobowiązana do zwrotu całej kwoty wskazanej na koncie użytkownika po odliczeniu każdej kwoty, do której Spółka jest uprawniona.

Rozwiązanie niniejszej Umowy nie powoduje uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw lub zaangażowania którejkolwiek ze stron w odniesieniu do jakiegokolwiek naruszenia postanowień niniejszej Umowy lub jakiegokolwiek innego naruszenia prawa.

Wszystkie istniejące zobowiązania między stronami niniejszej Umowy będą nieważne i pozbawione mocy prawnej po rozwiązaniu niniejszej Umowy w ramach zastrzeżonych praw i obowiązków przyjętych przed rozwiązaniem Umowy.

Regulamin Gier

Konkursy umiejętności i wiedzy

Gry są konkursami umiejętności i wiedzy. Każda Gra posiada zasady i wytyczne ustanowione przez Firmę. Niniejsze zasady i wytyczne zawierają wszystkie podstawowe elementy obiektywne, które należy wziąć pod uwagę podczas przystępowania do konkursu umiejętności.

Po zakończeniu zewnętrznej imprezy sportowej wynik odpowiedniej Gry nie może zostać zmieniony lub odwołany. Spółka zrobi wszystko, co w jej mocy, aby wyniki te były prawidłowe. Jednakże zachowuje ona prawo do zaakceptowania, odrzucenia lub częściowego zaakceptowania wyników, na przykład w sytuacji siły wyższej.

Wygrane zostaną przelane na Konto Użytkownika po potwierdzeniu ostatecznych wyników. Spółka przekaże wygrane wyłącznie na nazwisko i adres posiadacza Konta Użytkownika, który jest zarejestrowany w ewidencji Spółki. Sekcja Płatności niniejszej Umowy wyjaśnia tę kwestię w sposób bardziej szczegółowy.

Odwołanie zewnętrznych imprez sportowych

Zewnętrzna impreza sportowa może zostać odwołana przez jej organizatorów. Spółka nie ma wpływu na decyzję o odwołaniu jakiejkolwiek Zewnętrznej Imprezy Sportowej i w żadnym wypadku nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za takie  odwołania z powodu działania Siły Wyższej oraz ich wpływ na Gry i Konkursy.

Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania wszelkich Gier i Konkursów, które organizuje na stronie internetowej przed, w trakcie lub po rozpoczęciu związanych z nimi zewnętrznych imprez sportowych.

W przypadku takiego  odwołania może nastąpić zwrot środków. Szczegółowe informacje na temat zwrotów w takich przypadkach można znaleźć w sekcji „Płatności" niniejszej Umowy.

Gry o obsłudze manualnej

Wszelkie działania podejmowane w związku z Grami i  Konkursami muszą być wykonywane osobiście i manualnie przez Uczestnika poprzez interfejs użytkownika dostępny za pośrednictwem Systemu.

Wykorzystywanie sztucznej inteligencji, w tym wszelkich „robotów”, jest surowo zabronione w Systemie, Grach i Konkursach. Spółka jest zobowiązana do wykrywania i przeciwdziałania używaniu programów komputerowych, które mają na celu umożliwienie korzystania na stronie internetowej ze sztucznej inteligencji, tzw. „Oprogramowanie AI", takim jak profilowanie przeciwników, oprogramowanie do oszustw oraz wszystkie inne rodzaje oprogramwania dające Uczestnikowi nieuczciwą przewagę.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Firma podejmie wszelkie działania w celu wykrycia i uniemożliwienia korzystania z programów komputerowych i Oprogramowania AI przy użyciu różnych metod. Między innymi czytanie listy aktualnie uruchomionych programów na terminalu uczestnika. Użytkownik zgadza się nie używać Oprogramowania AI i/lub takich programów.

Konkursy i promocje

Ogólne warunki udziału w grach, konkursach, promocjach i bonusach firmowych można znaleźć w odrębnym dokumencie „Warunki i zasady przyznawania premii".

Wszelkie szczególne dodatkowe warunki uczestnictwa w jakimkolwiek z tych  działań będą przekazywane poprzez szczególne Warunki i zasady przyznawania premii charakterystyczne dla poszczególnych  gier i konkursów, promocji i bonusów.

Kredyty bonusowe mogą być umieszczane na Koncie Użytkownika w ramach kampanii marketingowej. Kredyty te nie mogą być wycofane lub wypłacone i mogą być wykorzystane wyłącznie na udział w  Grze lub Konkursie. Uczestnikom/aplikantom zabrania się otwierania kont w celu korzystania z kredytów bonusowych i/lub ofert promocyjnych. Firma uznaje takie działanie za nadużycie i zastrzega sobie prawo do anulowania lub zablokowania kont użytkowników, które zostały utworzone w tym celu, jak również transakcji z nimi związanych.

Niezgodności w danych

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że dane będące w posiadaniu Firmy są jedynym poprawnym źródłem informacji o wynikach każdej Gry lub Konkursu, działaniach z nich wynikających oraz okolicznościach, w jakich miały one miejsce. W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy wynikiem zaksięgowanym w Systemie, a wynikiem zaksięgowanym na serwerze, pierwszeństwo ma wynik zaksięgowany na serwerze.

Statystyki i informacje powiązane

Statystyki na żywo i inne powiązane informacje („Statystyki") dostarczane za pośrednictwem strony internetowej są nieoficjalne. Statystyki są oferowane wyłącznie w celach informacyjnych i/lub rozrywkowych i nie są wykorzystywane do określania wyników  Gry lub Konkursu. Podczas gdy Spółka i strony trzecie, które dostarczyły Statystyki, dokładają starań, aby informacje były dokładne i aktualne, ani Spółka ani jej dostawcy zewnętrzni nie ponoszą odpowiedzialności za dokładność, użyteczność lub dostępność Statystyk.         

Problem hazardu

Wsparcie

Spółka zobowiązuje się do wspierania odpowiedzialnej gry wśród swoich klientów, jak również do promowania świadomości problemu zachowań hazardowych oraz poprawy profilaktyki, interwencji i leczenia hazardu.

Prosimy również o zapoznanie się z Polityką Odpowiedzialnej Gry Zweeler (POG), która dalej opisuje zaangażowanie firmy w minimalizację negatywnych skutków hazardu i promowanie odpowiedzialnego grania. Celem Spółki jest stałe przestrzeganie najnowszej wersji zasad, wytycznych i warunków określonych przez jurysdykcje, w których odbywają się Gry i Konkursy.

Spółka zobowiązuje się do corocznego przekazywania darowizn na zapobieganie i leczenie problemów związanych z hazardem w Europie.

OGRANICZENIE GRANIA i SAMOWYKLUCZENIE

WNIOSKI NALEŻY PRZESYŁAĆ POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES SUPPORT@ZWEELER.COM

Firma podjęła wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić że:

 1. a) minimalny oferowany okres samowykluczenia wynosi nie mniej niż 6 i nie więcej niż 12 miesięcy;
 2. b) każde samowykluczenie może, na wniosek, zostać przedłużone o jeden lub więcej kolejnych okresów wynoszących co najmniej 6 miesięcy;
 3. c) ustalenia dotyczące samowykluczenia dają uczestnikom możliwość wyboru okresu samowykluczenia trwającego do co najmniej pięciu lat;
 4. d) uczestnik, który zdecydował się na zawarcie umowy o samowykluczeniu, otrzymuje możliwość jej natychmiastowego zawarcia bez okresu przejściowego. Jeśli jednak uczestnik zechce szerzej rozważyć samowykluczenie, może w późniejszym terminie powrócić do tematu samowykluczenia;
 5. e) Po upływie okresu wybranego przez uczestnika, samowykluczenie pozostaje w mocy przez co najmniej 7 lat, chyba że uczestnik podejmie działania w celu ponownego uczestnictwa;
 6. f) W przypadku, gdy uczestnik zdecyduje się nie odnawiać samowykluczenia i złoży prośbę o ponowny udział w grach w ciągu 7 lat po zakończeniu pierwszego samowykluczenia, otrzymuje on jeden dzień na ochłonięcie, zanim będzie mógł odzyskać kontrolę nad kontem.

 Użytkownik może zażądać od Spółki wdrożenia następujących środków:

 1. ustalenia maksymalnej kwoty środków, którą można wykorzystać na uczestnictwo w określonym czasie [= SAMOOGRANICZENIE];

LUB:

 1. całkowicie zrezygnować z uczestnictwa w grach na czas określony lub nieokreślony [=SAMOWYKLUCZENIE].

Użytkownik może zwrócić się do Spółki z prośbą o zmianę lub odwołanie wdrożonego środka. Następujące prośby wchodzą w życie natychmiast po ich otrzymaniu  (lub gdy tylko Firma będzie mogła zarejestrować takie zmiany u siebie ) jako forma natychmiastowej ochrony gracza:

 • Wniosek pierwotny zgodnie z definicją zawartą w niniejszym artykule (1 lub 2).
 • Wniosek o obniżenie maksymalnej kwoty środków, które można wykorzystać na udział w grach w określonym czasie.
 • Wniosek o wydłużenie czasu wykluczenia.

Poniższe prośby jako forma pośredniej ochrony gracza, będą skuteczne dopiero siedem (7) dni po otrzymaniu prośby:

 • Wniosek o podniesienie maksymalnej kwoty środków, którą można wykorzystać na udział w grach w określonym czasie
 • Wniosek o skrócenie czasu trwania wykluczenia.
 • Wniosek o całkowite wycofanie wdrożonego środka.

Spółka nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody związane z wdrożonymi działaniami (1 lub 2), które uczestnik aktywował lub dezaktywował dla siebie.

WNIOSKI NALEŻY PRZESYŁAĆ POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES SUPPORT@ZWEELER. COM

Konta Użytkowników

Przepisy ogólne

Spółka przez cały czas prowadzi chronioną listę wszystkich Uczestników i zapewnia bezpieczeństwo wszystkich Kont Użytkowników. Patrz www.zweeler.com/security i www.zweeler.com/privacy

Rejestracja i tożsamość uczestnika

Spółka  zezwala na udział w Grach i Konkursach, tylko i wyłącznie osobom zarejestrowanym jako uczestnicy i posiadającym Konto Użytkownika.

Spółka nie zezwoli nikomu na udział w Grach i Konkursach, chyba że osoba ta jest zarejestrowana jako Uczestnik i posiada Konto Użytkownika.

Aby otworzyć Konto Użytkownika, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostarczony przez Firmę, za pośrednictwem którego użytkownik potwierdza:

 • swoją kwalifikowalność;
 • swoją tożsamość;
 • miejsce zamieszkania;
 • swój aktualny adres e-mail;
 • że jest zarówno Wnioskodawcą, jak i Uczestnikiem.

Składając wniosek użytkownik potwierdza, że wszystkie informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym przesłanym do Spółki są prawdziwe, dokładne i kompletne oraz odpowiadają nazwiskom widniejącym na kartach kredytowych używanych do wpłat i wypłat. W przypadku, gdy podane informacje okażą się nieprawdziwe, niedokładne, fałszywe lub niekompletne, Firma wykorzysta swoje prawo do usunięcia i anulowania rejestracji oraz odpowiedniego Konta Użytkownika.

Jeżeli jakakolwiek informacja podana w formularzu zgłoszeniowym ulegnie zmianie, to na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za dostarczenie Spółce zaktualizowanych informacji.

Otwarcie Konta Użytkownika

Aby wziąć udział w grach, należy otworzyć Konto Użytkownika. Po otwarciu Konta Użytkownika otrzyma on kod i hasła, które są wymagane do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie poufności  kodów i/lub haseł.

Otwierając Konto Użytkownika, w sposób dorozumiany upoważnia on Firmę do przetwarzania jego danych osobowych zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi obecnie ogólnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Przetwarzanie Danych Osobowych ma miejsce wyłącznie w celu brania udziału w Grach i  Konkursach oferowanych przez Spółkę. Spółka dąży do stałego przestrzegania wszystkich obowiązujących ogólnych przepisów o ochronie danych. Będzie też aktywnie działać w celu  wdrażania wszystkich  zasad i procedur określonych w ramach obowiązujących przepisów o ochronie danych  tak szybko, jak to możliwe.

Spółka zapewnia, że wszystkie dane osobowe są przetwarzane uczciwie, właściwie i zgodnie z prawem oraz są zbierane wyłącznie w celach określonych w Polityce Prywatności (PP), odrębnej części niniejszej Umowy, znanej, czytanej i akceptowanej przez Wnioskodawcę/Uczestnika.

Nazwy użytkowników

Firma, według własnego uznania i w ramach własnej interpretacji, będzie kwalifikować nazwy użytkowników w celu zapewnienia, że nie wybierze on nazwy użytkownika, która może być interpretowana przez innych Wnioskodawców/Uczestników jako obraźliwa, niewłaściwa, nieuczciwa lub nieprzyzwoita.

Firma zastrzega sobie prawo do odmowy lub cofnięcia nazwy użytkownika z jakiegokolwiek powodu uznanego za konieczny. W tkim przypadku Firma umożliwi użytkownikowi stworzenie nowej nazwy użytkownika.

Bezpieczeństwo haseł

Zaleca się wybranie silnego i nieprzewidywalnego hasła dla bezpieczeństwa. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa:

 1. szczegółów nazwy użytkownika i hasła;
 2. podanego adresu e-mail;
 3. ochrony hasłem urządzenia; oraz
 4. blokady klawiatury urządzenia i ekranu.

Do udziału w grach uprawnieni są wyłącznie Uczestnicy. Zarówno umyślne, jak i niechciane korzystanie z Konta Użytkownika przez nieupoważnione ‘osoby trzecie’; będzie interpretowane jako naruszenie warunków niniejszej Umowy. Jeśli istnieją jakiekolwiek powody, aby sądzić, że ma miejsce niepożądane,nieuprawnione korzystanie z konta użytkownika ‘nieuprawnione wykorzystanie przez osoby trzecie", należy niezwłocznie skontaktować się ze Spółką.  Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku nieautoryzowanego korzystania z konta, zarówno umyślnego jak i niechcianego.

 Obowiązkiem  użytkownika jest zachowanie w tajemnicy nazwy użytkownika i hasła oraz innych danych bezpieczeństwa. Każda  Gra, do której użytkownik dołączysonline pod swoją nazwą użytkownika i danymi bezpieczeństwa będzie uważana za ważną, niezależnie od tego, kto faktycznie kontroluje Grę po jego stronie połączenia. Jeżeli istnieje obawa, że poufność Konta Użytkownika jest zagrożona, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Spółkę. Wszelkie przyszłe transakcje w ramach poprzednich danych bezpieczeństwa  będą wtedy uważane za nieważne.

W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli użytkownik zapomni, zgubi lub niewłaściwie przechowa hasło. Nigdy nie będziemy ponosić odpowiedzialności za przechowywanie Nazw Użytkowników i Haseł jakichkolwiek Wnioskodawców/Uczestników. Ponadto, nigdy nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z niepowiadomienia nas o nieuprawnionym ich użyciu.

Multikonta

Każdy Wnioskodawca/Uczestnik może otworzyć tylko jedno (1) konto. Korzystanie z więcej niż 1 konta na osobę ("Multi-accounting")  jest surowo zabronione. Spółka zastrzega sobie prawo do zamknięcia kont  w dowolnym momencie i anulowania wszystkich transakcji dotyczących każdego Uczestnika, który zarejestrował więcej niż jedno konto. Spółka zastrzega sobie prawo do zablokowania uczestnictwa i/lub dystrybucji nagród w przypadku, gdy pojawią się wyraźne dowody na posiadanie więcej niż jednego konta.

Niewłaściwe wykorzystanie kont

Środki zdeponowane na koncie użytkownika muszą być wykorzystane do udziału w Grze. Wszelkie podejrzane działania związane z kontem użytkownika mogą doprowadzić do tego, że Firma zgłosi dane użytkownika do odpowiednich władz, zamrozi środki i zamknie konto użytkownika.

W przypadku nadużycia i/lub nadużycia Strony Internetowej i/lub Systemu, Spółka zastrzega sobie prawo do zamknięcia lub zablokowania Konta Użytkownika danego Uczestnika do czasu wyjaśnienia sprawy.

Nieaktywne konta

Jeśli użytkownik nie   zaloguje się na swoje Konto Użytkownika przez 24 miesięce kalendarzowe, jego Konto Użytkownika będzie uważane za „nieaktywne". Firma ma prawo do pobrania opłaty administracyjnej w wysokości pięciu euro (UE 5), pobieranej na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, w którym Konto Użytkownika pozostaje nieaktywne przez okres sześciu (6) miesięcy, i taka sama kwota może być potrącona z salda konta Uczestnika.

Użytkownik zostanie poinformowany co najmniej trzykrotnie  -  (3) razy w miesiącu poprzedzającym uznanie jego Konta Użytkownika za nieaktywne. Opłata nie będzie pobierana, jeśli  Konto Użytkownika zostanie reaktywowane.

Gdy konto użytkownika zostanie uznane za nieaktywne, wszystkie salda bonusowe na koncie zostaną utracone, a taka sama kwota może zostać odjęta od salda konta. Jeśli  Konto Użytkownika zostanie reaktywowane poprzednie kwoty bonusów nie będą już dostępne.

Zamykanie kont

Użytkownik ma prawo zamknąć swoje Konto Użytkownika i rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Spółki przy użyciu następujących danych: support@zweeler.com . Firma odpowie w rozsądnym terminie, pod warunkiem, że użytkownik nadal ponosi  odpowiedzialność za działania na koncie użytkownika do momentu potwierdzenia przez Firmę takiego zamknięcia. Spółka ma prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej Umowy za wypowiedzeniem (lub próbą wypowiedzenia) na adres e-mail podany przez Spółkę. W przypadku, gdy Spółka zlikwidowała Konto Użytkownika w wyniku nieudanej kontroli bezpieczeństwa, salda rachunków związanych z Kontem Użytkownika nie podlegają zwrotowi i uznaje się je za utracone.

W przypadku rozwiązania umowy, użytkownik prawo do wycofania sald przekraczających wysokość opłat za wypłatę. Spółka dołoży wszelkich starań, aby sprawić, że płatności będą miały miejsce w ciągu 48 godzin od złożenia wniosku, ale nie ponosi odpowiedzialności za realizację płatności w określonym czasie.

Konta użytkowników nie naliczają odsetek.

Płatności

Dostawca usług elektronicznych

Aby wziąć udział w Grze użytkownik będzie musiał dokonać finansowej transakcji ze Spółką, co wiąże się ze zdeponowaniem pieniędzy w Spółce i otrzymaniem pieniędzy od Spółki. Spółka zastrzega sobie prawo do zawierania podumów i korzystania z procesorów płatności osób trzecich i/lub instytucji finansowych (Dostawcy Usług Elektronicznych lub DUE) w celu przetwarzania takich transakcji finansowych. W celu umożliwiena  przetwarzania transakcji, użytkownik niniejszym nieodwołalnie upoważnia Spółkę, aby  w razie potrzeby,  poinstruowała  dostawców usług płatniczych w kwestiach  obsługi wpłat na konto i wypłat gotówki z konta użytkownika. Użytkownik nieodwołalnie wyraża zgodę, że Spółka może przekazać takie instrukcje dostawcom usług elektronicznych w  jego imieniu. Użytkownik wyraża zgodę na podleganie warunkom korzystania z każdego właściwego DUE. Użytkownik wyraża zgodę na to, że w przypadku konfliktu pomiędzy niniejszą Umową a warunkami korzystania z DUE, pierwszeństwo ma niniejsza Umowa.

Płatności dokonywane przez uczestników

Depozyty

Każda karta kredytowa/debetowa używana w połączeniu z kontem użytkownika musi być kartą posiadacza konta. Surowo zabrania się używania kart kredytowych/debetowych innych osób w celu wpłacania pieniędzy na swoje Konto Użytkownika. Uczestnictwo w dowolnej grze lub  konkursie z wykorzystaniem środków pochodzących z takiej karty zostanie uznane za nieważne.

Pieniądze gotówkowe nie są akceptowane. Strona internetowa zapewnia akceptowane metody płatności, za pomocą których Uczestnicy mogą wypełniać swoje zobowiązania finansowe.

Firma zastrzega sobie prawo do ustalenia maksymalnej kwoty na transakcję, która może być zdeponowana na Koncie Użytkownika. Użytkownik potwierdza, że środki zdeponowane na Koncie Użytkownika nie pochodzą z żadnego nielegalnego źródła. Biorąc udział w Grach i Konkursach, użytkownik oświadcza, że nie będzie w żaden sposób korzystał z Witryny internetowej ani Systemu w celu przekazywania  środków pochodzących z nielegalnych źródeł.

Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Witryny Internetowej i/lub Systemu w celu prowadzenia jakichkolwiek nielegalnych lub oszukańczych działań lub do jakichkolwiek nielegalnych lub oszukańczych transakcji (w tym prania brudnych pieniędzy), zgodnie z prawem wszystkich jurysdykcji, które mają władzę nad jego postępowaniem. Jeśli Firma ma najmniejsze wątpliwości co do legalności źródła środków zdeponowanych na Koncie Użytkownika, zastrzega sobie prawo do zamknięcia Konta Użytkownika w dowolnym momencie do czasu rozwiązania sprawy.

Wpłaty w wysokości 2. 000 EURO na Konto Użytkownika w terminie 180 dni są badane w ramach polityki przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (PPPP) związanej z niniejszym dokumentem. Wymóg ten ma zastosowanie zarówno do wielu małych kwot, jak i pojedynczych depozytów o wartości co najmniej 2. 000 euro w ciągu 180 dni. Jeżeli wpłata indywidualna przekracza 2. 000 euro jednorazowo  lub w okresie 180 dni, przed dokonaniem wypłaty należy przedstawić kopię paszportu lub inny dokument umożliwiający identyfikację uczestnika.

Jeśli jakolwiek depozyt zostanie wycofany, wszelkie wygrane wygenerowane w Grach zostaną unieważnione, utracone i potrącone z  Konta Użytkownika. Ponadto, kwota początkowej wpłaty zostanie unieważniona, utracona i potrącona z  Konta Użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia takiego Konta Użytkownika, bez uprzedzenia, jeśli depozyt zostanie wycofany.

Płatności dokonywane przez Zweeler

Wypłaty. Użytkownik może w każdej chwili zażądać wypłaty z istniejącego salda swojego Konta Użytkownika w całości lub w części, pod warunkiem, że wszystkie płatności zostały potwierdzone, a wszystkie kwoty wpłacone. Wszelkie koszty związane z wnioskami o odstąpienie od umowy obciążają użytkownika.

Wnioski o wypłatę są przetwarzane bezpośrednio. Spółka stawia sobie za cel realizację wypłat w ciągu czterdziestu ośmiu (48) godzin, ale nie ponosi odpowiedzialności za realizację wypłat w określonym czasie.

Wnioski o wypłatę środków mogą być realizowane wyłącznie na rzecz Uczestnika zarejestrowanego na powiązanym Koncie Użytkownika oraz zgodnie z warunkami określonymi na Stronie Internetowej. Wypłaty będą dokonywane tą samą trasą, z której pochodzą środki, z wyjątkiem przypadków, gdy rozwiązania płatnicze stosowane przez Uczestnika nie oferują przekierowania wypłat na tę samą trasę.

Przy wypełnianiu wniosków o wypłatę na rachunkach, które nie zostały przynajmniej raz wykorzystane do wzięcia udziału w Konkursie, stosuje się 5-procentową opłatę administracyjną w wysokości co najmniej dziesięciu euro (UE 10). Spółka zastrzega sobie prawo do zawieszenia wszelkich wniosków o wypłatę gotówki w oczekiwaniu na weryfikację tożsamości, wieku i miejsca zamieszkania Uczestnika

Zwroty środków.

 1. Zwroty w przypadku unieważnienia gry lub konkursu

ANULOWANIE PRZED:

Konkurs lub gra może zostać odwołana przed rozpoczęciem związanej z nim zewnętrznej imprezy sportowej, ponieważ:

 • Zewnętrzna Impreza Sportowa zostanie odwołana; i/lub
 • Spółka podejmuje decyzję o przerwaniu Konkursu lub Gry z innych powodów.

W obu przypadkach zastosowanie mają następujące zasady zwrotu kosztów

 • Opłata startowa jest zwracana na Konto Użytkownika Uczestnika.
 • Pojedyncza gra (część turnieju) - NIE JEST ZWRACANA!(*)
 • Pojedyncza gra(nie w ramach turnieju) - Wpisowe zwracane jest na Konto Użytkownika.

(*) Anulowana pojedyncza gra w ramach turnieju zostanie wyłączona z wyników po zakończeniu danego turniejutak jakby nigdy nie była ona częścią turnieju.

ANULOWANIE W TRAKCIE:

Konkursy i gry mogą być odwołane podczas odpowiednich zewnętrznych imprez sportowych, ponieważ

 • w tym czasie odwołana zostanie sama Zewnętrzna Impreza Sportowa; i/lub
 • Spółka podejmuje decyzję o przerwaniu Konkursu z innych powodów.

W obu przypadkach zastosowanie mają następujące zasady zwrotu kosztów:

 • Turniej - WYPŁATA/NIE MA ZWROTU! (*)
 • Pojedyncza gra (część turnieju) - NIE MA ZWROTU! (**)
 • Pojedyncza gra (turniej nie będący częścią turnieju) - Wpisowe jest zwracane na Konto Użytkownika.

(*) Uczestnicy odwołanego turnieju otrzymają wygrane, jeśli zaistnieją, zarobione do momentu odwołania turnieju.

(**) Anulowana pojedyncza gra w ramach turnieju zostanie wykluczona z wyników  PO zakończeniu danego turnieju, tak jakby nigdy nie była częścią turnieju";.

 1. W przypadku błędnych płatności

Błędne wpłaty z Firmy na Konto Użytkownika Uczestnika powinny zostać zwrócone  Firmie. Obowiązkiem Uczestnika jest niezwłoczne powiadomienie Spółki o zaistniałym błędzie. Wszelkie wygrane w wyniku błędu i przed dostrzeżeniem tego błędu przez Spółkę, powinny zostać uznane za nieważne i zwrócone Spółce jeżeli są one z tymże błędem powiązane.

Rezerwa dla graczy

Wpłaty i wygrane po zakończeniu Konkursu odbywają się na oddzielnym, wydzielonym koncie bankowym („Konto wyodrębnione") prowadzonym przez Zweeler Ltd. Wypłaty z Rachunku wyodrębnionego oraz czeki wystawione z Rachunku wyodrębnionego mogą być oznaczone nazwą Zweeler ltd.

Dodatkowe przepisy dotyczące płatności

Spółka zastrzega sobie prawo do:

 • zażądania dowodu wpłaty na Konta Użytkowników Uczestników dla wszystkich płatności alternatywnych;
 • zażądania w dowolnym momencie numerów rachunków bankowych uczestników; oraz
 • sprawdzania wypłacalności finansowej każdego z Uczestników (np. poprzez informacje dostarczone podczas rejestracji oraz poprzez strony trzecie).

Po zweryfikowaniu i potwierdzeniu niewypłacalności Uczestnika, Firma ma prawo do usunięcia/zamknięcia powiązanego Konta Użytkownika i zablokowania Uczestnikowi możliwości otwarcia innego Konta Użytkownika.

Firma zapewnia bezpieczeństwo i poufność informacji finansowych dotyczących użytkownika, w tym wszelkich dokumentów finansowych odnoszących się bezpośrednio lub pośrednio do transakcji pomiędzy użytkownikiem a Firmą oraz pomiędzy Firmą a odpowiednimi organami podatkowymi.

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY – postanowienia dodatkowe

To dodatkowe postanowienie dotyczące PPPP jest zawarte w ogólnzch warunkah umowy  w celu upewnienia się , że: użytkownik, uczestnicy, wnioskodawcy i inni czytelnicy, znają nasze dyrektywy PPPP, które stanowią odrębną politykę zwaną POLITYKĄ PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU BRUDNYCH PIENIEDZY. Można je znaleźć klikając tutaj: https://zweeler.com/static/anti-money-laundering-policy

Dodatkowo do niniejszej odrębnej polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy:

ZABRANIA SIĘ KATEGORYCZNIE,  korzystania w jakikolwiek sposób  z firmowej strony internetowej, systemu i/lub serwerów każdemu kto jest bezpośrednio lub pośrednio związany z praniem brudnych pieniędzy. Gdy tylko wnioskodawca/uczestnik otworzy Konto Użytkownika, wyraża zgodę na przestrzeganie wszystkich zasad i przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, które obowiązują na Malcie i w całej UE. Krótko mówiąc, wnioskodawca/uczestnik zobowiązuje się do niewykorzystywania funduszy, które w jakikolwiek sposób są dochodami z przestępstwa.

Firma ma prawo do podjęcia wszelkich środków i przyjęcia wszelkich procedur w celu uzyskania weryfikacji tożsamości wnioskodawcy/uczestnika. Jeżeli dowody takie nie zostaną uzyskane lub jeżeli firma wie lub podejrzewa, że transakcja może mieć związek z praniem brudnych pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, firma nie przystępuje do takiej transakcji i ma prawo do zamknięcia takich rachunków oraz ma prawo do ujawnienia szczegółów takiej transakcji jednostce analityki finansowej na Malcie.

Dodatkowe postanowienia Wirecard dotyczące przetwarzania płatności

Wirecard przetwarza płatności kartą kredytową dla firmy. W przypadku pytań dotyczących transakcji lub przetwarzania płatności prosimy odwiedzić stronę: htps://www. wirecardbank.com/GDPR

Lub zadzwonić do nas pod numer +49 (0)30 300 11 22 22 40* w godzinach 9:00-17:00 (CEST) od poniedziałku do piątku lub wysłać  nam e-mail na adres eu.gdpr@wirecard.com

System

Licencja dla użytkownika końcowego

Korzystając z Witryny internetowej, użytkownik otrzymuje osobistą niewyłączną, niezbywalną licencję na korzystanie z Systemu.

Firma udziela Użytkownikowi jedynie osobistego prawa do korzystania z Systemu i strony internetowej. Jest to prawo, które jest nadawane osobiście w celu wzięcia udziału w Grach i  Konkursach na stronie internetowej. Prawo to jest przyznawane w celu osobistym (nie komercyjnym). Firma nie będzie przyjmować żadnych skarg związanych z działalnością prowadzoną za pośrednictwem Konta Użytkownika przez osoby trzecie. Wynika to z faktu, iż Spółka nie jest uprawniona do umożliwiania osobom trzecim udziału w Konkursie poprzez Konto Użytkownika Uczestnika.  Obowiązkiem użytownika jest natychmiastowe poinformowanie Firmy, jeśli podejrzewa, że jego Konto Użytkownika jest używane przez stronę trzecią, tak aby Firma mogła sprawdzić i zweryfikować to Konto Użytkownika.

Korzystając z Witryny internetowej i biorąc udział w Grach i  Konkursach, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że istnieje ryzyko utraty pieniędzy.

Zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań lub zachowań, które mogłyby zaszkodzić reputacji Firmy, i niniejszym przyjmuje się do wiadomości, że korzystanie z Witryny Internetowej i/lub Systemu odbywa się według własnego uznania i na własne ryzyko.

Niniejszym użytkownik oświadcza, że nie będzie naruszał ani usiłował naruszać lub błędnie interpretować środków bezpieczeństwa firmy w żaden sposób. Jeśli powstaną najmniejsze wątpliwości co do przestrzegania  tej klauzuli, Firma zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia lub zablokowania konta użytkownika. Nie będzie on miał także dostępu do wszystkich innych stron internetowych i systemów oferowanych przez tę samą korporację.

Zastrzeżenie i ograniczenie odpowiedzialności

Korzystanie z witryny internetowej

W żadnym wypadku Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, karne, specjalne, przypadkowe lub wynikowe szkody lub straty w związku z lub wynikające z niniejszej Umowy, korzystania z Witryny Internetowej i/lub Systemu i/lub uczestnictwa w Grze lub  Konkursie, niezależnie od tego, czy wynikają one z naruszenia umowy, czy też z czynu niedozwolonego, nawet jeśli Spółka zostanie wcześniej powiadomiona o możliwości wystąpienia takiej szkody lub straty. W żadnym wypadku Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie oprogramowania, błędy lub wirusy powodujące utratę danych lub jakiekolwiek inne uszkodzenia sprzętu komputerowego lub oprogramowania. Ponadto Spółka nie jest zobowiązana do zapewnienia dodatkowej lub zapasowej sieci i/lub systemów.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za zmiany stanu Konta Użytkownika spowodowane przez stronę trzecią korzystającą z Witryny Internetowej lub Systemu lub wykonującą przelew IAT (inter-account transfer), przelew pomiędzy rachunkami przy użyciu nazwy użytkownika użytkownika i Hasła.

Spółka nie zobowiązuje się do aktualizacji Treści. Zawartość może zostać zmieniona bez uprzedzenia. Spółka dokłada wszelkich starań w celu zachowania dokładności informacji zawartych na Stronie Internetowej, ale nie może przyjąć odpowiedzialności za jakiekolwiek uprzedzenia, straty lub szkody, które mogą wyniknąć z wykorzystania informacji.

Na mocy niniejszej Umowy, Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności między innymi w odniesieniu do następujących kwestii:

 • -błąd(-y), błędny(-e) wydruk(-i), błędna(-e) interpretacja(-e), błędne słuchanie(-a), błędna(-e) interpretacja(-e), błąd(-y) w odczycie, błąd(-y) transakcyjny(-e), zagrożenie(-a) techniczne, błąd(-y) rejestracyjny(-e), oczywisty(-e) błąd(-y), siła(-y) wyższa(-e) lub inny(-e) podobny(-e) błąd(-y) lub błąd(-y);
 • naruszenie zasad Zweelera;
 • działania przestępcze;
 • doradztwo, w jakiejkolwiek formie, udzielane przez Spółkę;
 • ryzyko finansowe i straty finansowe, w tym między innymi wahania kursów walutowych;
 • działania prawne i/lub inne środki zaradcze;
 • wojna, zamieszki, pożar, terroryzm, działanie wrogów (publicznych);,
 • trzęsienie ziemi, huragan lub pożar;
 • niedopuszczalne/nieprzewidywalne działania organów zarządzających; lub
 • działanie Boga.

Dlatego też Spółka nie składa żadnych oświadczeń, nie daje zastawów ani gwarancji (wyraźnych lub dorozumianych, w tym, ale nie wyłącznie, gwarancji dokładności, przydatności do jakichkolwiek celów lub nienaruszalności), że Treść jest dokładna i/lub nadaje się do jakichkolwiek szczególnych celów innych niż te gwarancje, które mogą być wyraźnie wyłączone na mocy obowiązującego prawa niniejszej Umowy.

Spółka nie gwarantuje, że  działalność Użytkownika korzystanie z Witryny Internetowej jest zgodne z prawem w danej jurysdykcji, i w każdym przypadku Spółka wyraźnie zrzeka się takich gwarancji. Korzystając z dowolnej funkcji strony internetowej, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jego działania są zgodne z prawem  jurysdykcji, w której znajduje się jego siedziba podczas uczestnictwa.

Korzystanie z witryny internetowej odbywa się  całkowicie na własne ryzyko. Witryna Internetowa i jej zawartość są dostarczane na takich samych zasadach, jak w przypadku innych witryn internetowych.

Usługi

Spółka oferuje Gry, Konkursy i System, co do których nie udziela żadnych gwarancji, zapewnień lub zobowiązań, ani żadnych oświadczeń, wyraźnych lub dorozumianych, prawnych lub innych. Spółka wyklucza wszelkie warunki i gwarancje wyraźne lub dorozumiane, w tym, ale nie wyłącznie dorozumiane gwarancje, w tym warunki handlowe, kwestie zadowalającej jakości, możliwości i zdolności adaptacji do określonego celu, zakończenia lub precyzji Konkursu, Gry oraz Systemu w odniesieniu do nieprzestrzegania obowiązujących zasad i przepisów prawa.

Spółka nie gwarantuje, że Strona Internetowa i/lub System są autoryzowane, w pełni usatysfakcjonują Uczestnika, są całkowicie bezpieczne i wolne od błędów, są regularnie aktualizowane, są nieprzerwanie aktualizowane, są wolne od wirusów i/lub błędów, są stale operacyjne, są odpowiednie. Firma nie gwarantuje również, że jakakolwiek wada systemu jest regularnie korygowana, że materiał jest wiarygodny lub że wszystkie inne uzyskane informacje są adekwatne i/lub wiarygodne.

W przypadku rozbieżności w Systemie lub w środkach komunikacji, spowodowanych wirusami lub błędami w stosunku do regulaminu kont lub wszystkich innych parametrów tworzących System, Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika lub osoby trzeciej za jakiekolwiek szkody, koszty, wydatki, straty lub roszczenia wynikające z tych rozbieżności. W przypadku wystąpienia takich błędów Spółka zastrzega sobie prawo do przerwania wszystkich związanych z nimi  Gier i Konkursów oraz do podjęcia wszelkich innych środków niezbędnych do skorygowania błędów. Spółka nie jest odpowiedzialna za zapewnienie sieci lub systemu alarmowego lub podobnych środków ratunkowych.

Spółka nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek działanie lub zaniechanie ze strony dostawcy Internetu lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej, z którą Uczestnik mógł zawrzeć umowę w celu uzyskania dostępu do Strony Internetowej,Gier,  Konkursów i/lub Systemu. W przypadku sporu pomiędzy dostawcą Internetu a Uczestnikiem, Spółka nie może być stroną w sporze, a pozew taki w żaden sposób nie wpłynie na zobowiązania Uczestnika wynikające z niniejszej Umowy.

Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że dobrowolnie i na własne ryzyko i według własnego uznania zdecydował się na korzystanie z Witryny Internetowej i Systemu.

Straty lub szkody

Akceptacja  warunków niniejszej Umowy, oznacza ,że Użytkownik jest  zobowiązany do całkowitego zwolnienia od odpowiedzialności, zwolnienia i obrony Spółki, jej spółek dominujących, spółek zależnych, stowarzyszonych i agentów, jak również członków kadry kierowniczej, dyrektorów, pracowników, udziałowców i przedstawicieli wyżej wymienionych podmiotów (zwanych łącznie Stronami zwalnianymi;) na żądanie. Zwolnienie to dotyczy  każdej skargi, odpowiedzialności, szkody, straty, kosztów lub wydatków, w tym, również z wszelkich opłat prawnych lub innych, które strony zwalniane muszą ponieść w wyniku naruszenia niniejszej Umowy, naruszenia zasad i/lub praw określonych przez Spółkę lub osoby trzecie, do korzystania ze Strony Internetowej i/lub Systemu z Twoją nazwą użytkownika i hasłem, bez względu na to, czy jest to działanie umyślne, czy nieświadomie, jak również  zaakceptowanie zysku przez użytkownika.

Spółka w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, bezpośrednie lub pośrednie, które użytkownik lub jakakolwiek osoba trzecia mogła ponieść w wyniku korzystania z Witryny Internetowej i/lub Systemu, w tym także, ale nie wyłącznie szkody spowodowane stratami handlowymi, utratą korzyści, stratą spodziewanego zysku, przerwaniem działalności, utratą informacji handlowych lub jakąkolwiek inną stratą finansową lub z niej wynikającą.

Strona internetowa może zawierać łącza do innych stron. Firma nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub adekwatność informacji, danych, opinii, porad lub stwierdzeń zawartych na takich stronach, a gdy użytkownik wchodzi na takie strony, robi to na własne ryzyko. Udostępniając linki do innych stron internetowych, Spółka w żaden sposób nie działa jako wydawca lub rozpowszechniacz materiałów zawartych na tych stronach i nie stara się monitorować ani kontrolować takich stron. Link do innej strony nie powinien być interpretowany jako oznaczający, że Firma jest z nią powiązana lub z nią związana. Spółka nie rekomenduje ani nie zatwierdza żadnej z Treści, w tym bez ograniczeń żadnych hiperłączy do innych stron internetowych lub treści znalezionych na innych stronach internetowych. Wymienienie innej strony, jej produktu lub usługi na tej stronie internetowej nie powinno być interpretowane jako poparcie tej strony lub jej produktu.

Spółka w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które Użytkownik lub osoba trzecia mogła ponieść w wyniku modyfikacji, zawieszenia lub przerwania usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej i/lub Systemu.

Spółka w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym między innymi za utratę zysku, w wyniku niewłaściwego funkcjonowania Strony Internetowej i/lub Systemu, jakiekolwiek opóźnienie, przerwanie, transmisję, utratę lub uszkodzenie danych, niewłaściwe funkcjonowanie środków komunikacji, przestępcze korzystanie ze Strony Internetowej lub Zawartości przez jakąkolwiek osobę, wadę, pominięcie lub jakikolwiek inny czynnik pozostający poza naszą kontrolą. W przypadku, gdy awaria skutkuje zyskiem, bez względu na to, czy został on pobrany czy zaksięgowany na koncie użytkownika, Firma zastrzega sobie prawo do żądania wszystkich zysków, które mogły być użyskane w wyniku jednej z tych awarii. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu pobranej kwoty i poinformowania Spółki o usterce. Firma zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do bezpośredniego odliczenia środków z Konta Użytkownika w kwocie równej kwocie, którą otrzymał on w wyniku błędu.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie może ponieść użytkownik lub osoby trzecie w wyniku przekazania, przechowywania lub otrzymania poufnych lub zastrzeżonych informacji, które  użytkownik przekazuje, przechowuje lub otrzymuje, lub które wyraźnie lub w sposób dorozumiany upoważniają Spółkę do ich przekazywania, przechowywania lub otrzymywania, ani też za jakiekolwiek błędy lub zmiany wprowadzone do przekazywanych, przechowywanych lub otrzymywanych informacji.

Wykorzystanie własności intelektualnej

Strona internetowa jest przeznaczona wyłącznie do użytku przez Uczestników/użytkowników. W żadnym wypadku nikt nie jest upoważniony do kopiowania, modyfikowania, modyfikowania, manipulowania, rozpowszechniania, przesyłania, wyświetlania, powielania, przesyłania, przesyłania, pobierania lub innej zmiany Treści.

Wyświetlanie jakichkolwiek znaków towarowych na Stronie Internetowej nie daje żadnemu użytkownikowi Strony Internetowej żadnej licencji na korzystanie z nich.

Jakiekolwiek nieautoryzowane pobieranie lub kopiowanie jakichkolwiek materiałów zawartych na Stronie Internetowej, jak również sam projekt Strony Internetowej może być uznane za naruszenie odpowiednich praw własności intelektualnej.

Strona internetowa może być wykorzystywana wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Korzystanie z Witryny Internetowej w celu transmisji, dystrybucji, publikacji lub przechowywania jakichkolwiek materiałów , naruszających  obowiązujące prawo lub przepisy lub prawa osób trzecich na witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem jest surowo zabronione. Zakaz ten obejmuje  (bez ograniczeń) korzystanie ze strony internetowej lub transmsję,  dystrybucję, publikację, lub przechowywanie  jakichkolwiek materiałów na lub za pośrednictwem strony internetowej w sprawie lub w celu, który narusza prawa autorskie, znak towarowy, tajemnicę handlową lub inne prawa własności intelektualnej, jest nieprzyzwoity lub szkodliwy dla nieletnich, stanowi czyn bezprawny lub nękanie, jest zniesławiający lub zniesławiający, narusza prywatność lub przepisy o ochronie danych osobowych, jest oszukańczy lub narusza jakąkolwiek kontrolę nad wymianą danych lub obowiązujących przepisów dotyczących gier komputerowych.

Użytkownik zobowiązuje się nie używać, nie kopiować ani nie rozpowszechniać żadnej z własności intelektualnej w sposób inny niż wyraźnie dozwolony w niniejszym dokumencie.

Naruszenie umowy

W przypadku nieprzestrzegania któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy lub jeśli Firma ma uzasadnione podejrzenia, że użytkownik nie spełnia któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy, Firma zastrzega sobie prawo i wszelkie środki zaradcze do zablokowania wszystkich Kont użytkownika i według własnego uznania, zablokowania wszystkich Kont użytkownika i wycofania niezbędnej kwoty z Konta użytkownika w celu zrekompensowania szkody poniesionej przez Firmę lub w zamian za jakąkolwiek kwotę należną Firmie, aż do momentu, gdy sąd orzeknie w tej sprawie.

Ograniczenie odpowiedzialności

W przypadku, gdy Firma zostanie uznana za odpowiedzialną w jakikolwiek sposób, przez sąd i/lub podobny organ posiadający kompetencje prawne i/lub jurysdykcję nad Firmą, odpowiedzialność Firmy będzie ograniczona do kwoty udziału w konkursach lub wygranych netto, w zależności od tego, która z tych kwot jest mniejsza, lub, alternatywnie, gdy jest to właściwe i stosowne, do kwoty zarejestrowanej na Koncie Użytkownika lub kwoty przeniesionej na Konto Użytkownika lub z Konta Użytkownika, w zależności od tego, która z tych kwot jest mniejsza.

Skargi

Zastrzeżenia lub skargi dotyczące sposobu konstruowania lub projektowania  Gry lub Konkursu muszą być zgłoszone przed rozpoczęciem odpowiednich zewnętrznych imprez sportowych.

Niniejszym użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszelkie skargi złożone przez Niego później niż siedem (7) dni po dacie sfinalizowania transakcji, która jest przedmiotem danej skargi, nie będą brane pod uwagę i nie będą miały żadnej wartości.

Skargi można kierować pocztą elektroniczną na adres support@zweeler.com . Spółka dołoży wszelkich starań w celu jak najwcześniejszego rozpatrzenia zgłoszonych skarg.

W żadnym wypadku Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dochodzenie lub wszczęcie postępowania w sprawie skargi wniesionej przez któregokolwiek z Uczestników przeciwko jakiemukolwiek innemu Uczestnikowi z jakiegokolwiek powodu, w tym także,  ale nie wyłącznie, z powodu warunków niniejszej Umowy.

Spółka według własnego uznania może podjąć decyzję o podjęciu działań przeciwko każdej osobie podejrzanej o działania nielegalne.

Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory lub różnice wynikające z lub bedące w związku z niniejszymi o.w.u. będą rozstrzygane na Malcie zgodnie z prawem maltańskim poprzez wyznaczenie jednego arbitra, który ma być uzgodniony pomiędzy stronami, lub w przypadku braku porozumienia w ciągu czternastu dni po złożeniu przez jedną ze stron pisemnego wniosku do drugiej strony o wyznaczenie arbitra, przez arbitra, który ma być wyznaczony przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego maltańskiego centrum arbitrażowego.

Prawo właściwe

Niniejsza umowa podlega prawu maltańskiemu i jest interpretowana zgodnie z tym prawem, bez nadawania mocy obowiązującej zasadom prawa kolizyjnego. Strony poddają się wyłącznej jurysdykcji kraju maltańskiego w celu rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszej Umowy. Niniejsza umowa nie podlega Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, której stosowanie jest wyraźnie wyłączone.

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie zawarte w Polityce Zweeler zostanie uznane przez sąd lub inny właściwy organ za nieważne lub niewykonalne w całości lub w części, warunki umowy pozostają w mocy w odniesieniu do pozostałych postanowień Polityki Zweeler oraz pozostałej części danego postanowienia.

Zrzeczenie się przez Spółkę naruszenia przez któregokolwiek z Uczestników któregokolwiek z postanowień Polityki Zweeler nie będzie uznawane za zrzeczenie się przez Spółkę jakiegokolwiek późniejszego naruszenia tego samego lub jakiegokolwiek innego postanowienia Polityki Zweeler.