Zwcięzcy Zweeler!

Super League (Teams) 15

 1. kobalov: €48,00
 2. Drekes2: €33,00
 3. ALABRAMMIE: €27,00
 4. muka: €22,50
 5. Ralphbosch : €19,50
green-box
Regulamin korzystania z Serwisu Zweeler - wersja 1.3 

Wstęp

Ten Regulamin korzystania z Serwisu Zweeler zwany dalej („Regulamin” lub„Umowa”) ustanawia i reguluje umowne stosunki między stronami, Zweeler (Firmą zarejestrowaną zgodnie z prawem Malty w dniu 11 marca 2010 r. pod numerem rejestracyjnym C 48982, z siedzibą w 209 Marina Street, Pieta' PTA 9041 Malta i licencjonowaną na Malcie do świadczenia usług gier na mocy pozwolenia LOI nr MGA/CL3/578/2009, wydanego dnia 31 sierpnia 2010 przez Urząd Regulacji –(Malta Gaming Authority) zwaną dalej "Zweeler" lub "Firmą"; a Tobą jako użytkownikiem serwisu zwanym dalej „Użytkownikiem” albo „Tobą” albo „Graczem” albo„Abonentem”.

Regulamin ten składa się z następujących głównych sekcji:

Definicje

Poniższe słowa lub terminy , należy interpretować jak następuje, chyba że kontekst wyraźnie wskazuje na inną interpretację.

 1. "Formularz zgłoszeniowy" oznacza formularz, który Gracz musi wypełnić , aby otworzyć konto Użytkownika.

 2. "Zewnętrzne wydarzenie sportowe" oznaczać będzie imprezę sportową, turniej, grę sportową , a także wydarzenie pośrednie, do których odnoszą się Gry oferowane przez Zweeler i w odniesieniu do których są czynione zakłady przez Graczy i przewidywane wyniki.

 3. "Gra/y" odnosi się do wszelkiej aktywności związanej z graniem prezentowanej na stronie internetowej Zweeler dla Użytkowników i zaaprobowanej przez Urząd Regulacji.

 4. "Wydarzenia pośrednie" odnosi się do gier lub wydarzeń sportowych, które są częścią cyklu tworzącego turniej lub zawody sportowe.

 5. "Strona Internetowa" oznacza Stronę internetową www.zweeler.com oraz wszystkie strony internetowe z nią połączone i dostępne poprzez linki oraz inne ścieżki dostępu i usługi świadczone poprzez te strony.

 6. "Login i Hasło" oznacza szczegółowo login i hasło , które zostały obrane przez gracza podczas rejestracji na stronie Zweeler.

 7. "Zweeler" będzie oznaczać system gier online Zweeler, Stronę Internetową i wszystkie aplikacje oraz świadczone usługi, oferowane Gry i wszelkie działania z nimi związane wymienione w www.zweeler.com zawierające, lecz nie ograniczone wyłącznie do zawierania zakładów online.

 8. "Urząd Regulacji" to the Malta Gaming Authority (MGA) (Building SCM 02-03, Level 4, SmartCity Malta, Ricasoli SCM1001, Malta, http://www.mga.org.mt, który jest główną instytucją regulującą operacje gier online.

 9. "Krewni" to narzeczeni, partner, rodzice, dzieci oraz rodzeństwo osób wymienionych powyżej.

 10. "System" " oznacza obsługiwany przez Nas system zawierający wszystkie programy, bazy danych, aplikacje oraz całą pozostałą dostępną zawartość w jakikolwiek sposób wykorzystywaną przez Ciebie poprzez Stronę Internetową i pozwalającą Ci uczestniczyć w grach polegających na zawieraniu zakładów online.

 11. "Konto Użytkownika", "Konto" albo "Konto Gracza" oznacza indywidualne konto otwarte przez osobę i utrzymywane przez Zweeler po to, by umożliwiać tejże osobie granie w gry online.

 12. "My, Nas" Oznacza Zweeler.

Przepisy ogólne
 1. Korzystanie ze Strony Internetowej Zweeler, www.zweeler.com z informacji, materiałów i zawartych w niej linków opiera się wyłącznie na warunkach Regulaminu przedstawionych poniżej (Wersja 1.2), który ustanawia całość umowy między Użytkownikiem a Zweeler w zakresie korzystania ze Strony Internetowej i Systemu.

 2. Niniejsze przepisy są skuteczne od dnia 31 sierpnia 2010 roku. Regulamin Korzystania z Serwisu Zweeler od razu staje się skuteczny z dniem Kiedy gracz rejestruje swoje konto i kliknie „Wyrażam zgodę”. Regulamin ten będzie oficjalnym źródłem odniesienia we wszelkich sprawach spornych związanych z korzystaniem ze Strony Internetowej, naszego serwisu oraz Systemu. Wszystkie Gry polegające na zawieraniu zakładów podlegają przepisom wyszczególnionym w niniejszym Regulaminie Korzystania z Serwisu Zweeler.

 3. Użytkownik musi przeczytać Regulamin Korzystania z Serwisu Zweeler zanim zacznie korzystać z e Strony internetowej. Co więcej otwarcie konta w Zweeler, oraz korzystanie z niego jest potwierdzeniem, że Użytkownik przeczytał, zrozumiał i wyraża zgodę na stosowanie się do przepisów Regulaminu Korzystania z Serwisu Zweeler.

 4. Zweeler niniejszym zastrzega sobie prawo do zawieszenia, dodawania, kończenia, zmiany lub uzupełnienia Regulaminu Korzystania z Serwisu Zweeler wtedy, gdy wyda się to konieczne. W przypadku modyfikacji niniejszego Regulaminu, w chwili logowania się na Konto Zweeler gracz zostanie poinformowany przez pop-up box, że regulamin został zaktualizowany. Gracz zostanie poproszony aby zaakceptować zaktualizowany Regulamin. Zmiany te uważa się za skuteczne, gdy tylko zostaną one zaakceptowane przez Gracza.

 5. Zweeler nie ma obowiązku sprawdzania, czy wszyscy Gracze korzystają ze Strony Internetowej i oprogramowania zgodnie z aktualnymi przepisami Regulaminu. Wersja umieszczona na Stronie Internetowej Zweeler jest wersją obowiązującą i użytkownicy powinni używać jej jako punktu odniesienia. Po stronie Gracza spoczywa odpowiedzialność zapoznania się z Regulaminem Korzystania z Serwisu Zweeler, Zasadami Gier, Polityką Poufności Umowy, oraz obeznania się ze zmianami, które dotyczą lub będą dotyczyły Gracza. Zweeler zaleca, aby odwiedzać strony Regulaminu, Zasad Gier, Polityki Poufności Umowy, tegoż Regulaminu korzystania z Serwisu Zweeler regularnie, lub kiedy tylko zobaczysz powiadomienie o jego modyfikacji na Stronie Internetowej. Poprzez dalsze korzystanie ze Strony Internetowej oraz Systemu Zweeler lub jego innych stron internetowych wyrażasz zgodę na stosowanie się do zasad Regulaminu Korzystania z Serwisu Zweeler, Zasad Gier, Polityki Poufności Umowy, tak samo jak do czasu najnowszych ich modyfikacji. Jeżeli nie wyrażasz zgody na te modyfikacje powinieneś niezwłocznie zaprzestać korzystania ze Strony Internetowej oraz Systemu Zweeler.

 6. W razie zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją Regulaminu Korzystania z Serwisu Zweeler w języku angielskim, a wersją w jakimkolwiek innym języku wersja angielska jest nadrzędna.

Reguły i procedury zarządzania Grami

Konta

Rejestracja i Tożsamość Gracza

 1. Zweeler nie wyrazi zgody, aby w grze prowadzonej i autoryzowanej przez Zweeler brała udział osoba, która nie jest zarejestrowana jako Gracz i nie posiada Konta Użytkownika Zweeler.

 2. Klient musi wypełnić formularz zgłoszeniowy, przewidziany przez Zweeler, który zawiera co najmniej następujące dane:

 1. że klient spełnia warunki Artykułu nr 29;

 2. tożsamość klienta;

 3. miejsce zamieszkania klienta;

 4. działający adres email Gracza.

 1. Obowiązek natychmiastowego uaktualniania wszelkich informacji przewidzianych w dokumentacji Gracza Zweeler spoczywa na Graczu.

 2. Gracz jest odpowiedzialny za upewnienie się czy wszystkie dane w Zweeler są aktualne, a w szczególności adres, numer telefonu, adres email. Obowiązek poinformowania Zweeler o wszelkich zmianach w informacjach personalnych spoczywa na Graczu.

 3. Zweeler zapewnia Graczy, że ich dane personalne są przetwarzane uczciwie, zgodnie z prawem i w zgodzie z dobrą praktyką i gromadzone są wyłącznie w określonym celu znanym i zaakceptowanym przez Gracza, w chwili, gdy zdecydował się korzystać i ze Strony Internetowej i Systemu Zweeler.www.zweeler.com/static/privacy-policy

 4. Gracz zapewnia, że wszelkie informacje udzielone w formularzu zgłoszeniowym do Zweeler są prawdziwe, akuratne i kompletne i zgodne z nazwiskiem/nazwiskami na kartach kredytowych używanych do wpłat na konto oraz wypłat wygranych. Zweeler zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji oraz do skasowania Twojej rejestracji oraz Konta Użytkownika w przypadku, gdy informacje przekazane Zweeler okażą się fałszywe, błędne, oszukańcze lub niekompletne.

 5. W przypadku gdy Zweeler dowie się, że osoba udzieliła fałszywych informacji, nie zarejestruje jej, a jeżeli osoba tka została już zarejestrowana Zweeler natychmiast skasuje rejestrację tej osoby jako Gracza Zweeler.

 6. Gracze nie mogą korzystać z usług Zweeler w żaden sposób powiązany bezpośrednio lub pośrednio z praniem brudnych pieniędzy. Z chwilą gdy gracz otwiera Konto Użytkownika w Zweeler, wyraża zgodę na przestrzeganie wszelkich reguł i przepisów dotyczących Przeciwdziałania Praniu Brudnych Pieniędzy, które obowiązują na Malcie oraz całej UE. W skrócie Gracz zobowiązuje się nie używać funduszy, które są w jakikolwiek sposób związane z przestępstwem. Jeżeli Gracz nie będzie respektował powyższych przepisów Zweeler może udostępnić konto Gracza śledztwu odnośnych władz.

 7. Zweeler ma prawo użyć wszelkich metod i procedur w celu weryfikacji tożsamości gracza. Jeżeli jest to niemożliwe albo w przypadku, gdy Zweeler wie lub podejrzewa, że transakcja może być powiązana z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, Zweeler nie przeprowadzi tej transakcji i ma prawo zamknąć konto takiego Gracza oraz wyjawić szczegóły tejże transakcji Urzędowi Analiz Finansowych na Malcie - Financial Intelligence Analysis Unit in Malta. Polityka Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy. (kliknij tutaj)

Uprawnienia

 1. Otwarcie i prowadzenie Konta Gracza w Zweeler jest dozwolone wyłącznie dla osób pełnoletnich w wieku przynajmniej 18 lat, mieszkańcy Estonii powyżej 21 lat, a inni w minimalnym wymiarze wieku zgodnym z ich narodowym prawem, a jest zabronione dla mieszkańców Malty i USA oraz wszystkich innych państw, gdzie prawo nie zezwala na posiadanie kont tego rodzaju. Gracz ma obowiązek wiedzieć czy założenie i prowadzenie Konta Użytkownika jest w jego kraju prawem dozwolone. W przypadku działania niezgodnego z prawem wszelkie wpłaty lub wygrane przez takie osoby ulegają przepadkowi na rzecz Organu Regulacyjnego.

Prawo w odniesieniu do Graczy

 1. Subskrybenci rozumieją i akceptują, że Zweeler nie jest w stanie zapewnić im żadnej porady prawnej oraz ubezpieczenia i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za upewnienie się czy działają w zgodzie z prawem lokalnym i że są uprawnieni do grania w Gry. Uczestnictwo w Grach jest ich osobistym wyborem, uznaniem i ryzykiem. Poprzez granie w Gry przyznają, że nie znaleźli usług oferowanych przez Stronę Internetową jako w jakikolwiek sposób obraźliwe, szkodliwe, problematyczne lub nieuczciwe.

Otwarcie Konta Użytkownika

 1. Aby grać na Stronie internetowej Zweeler konieczne jest otwarcie Konta Użytkownika. Po otwarciu Konta Właściciel Konta będzie miał przypisane numery Kodów lub/i Hasła, które są niezbędne aby uzyskać dostęp do Konta. Subskrybent jest odpowiedzialny za utrzymywanie Kodów i Haseł w tajemnicy.

 2. Poprzez otwarcie Konta w Zweeler Subskrybent implicite daje pozwolenie na przetwarzanie wszelkich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności obowiązującą według prawa na Malcie. Przetwarzanie danych osobowych jest wyłącznie zarządzane w celu utrzymania konta do korzystania z usług, jakie oferowane są przez Zweeler.www.zweeler.com/static/privacy-policy

Nazwy Użytkowników

 1. Zweeler zastrzega sobie prawo do odmowy lub wycofania, z jakiejkolwiek przyczyny uznanej za konieczną przez Zweeler, nazw ekranowych któregokolwiek lub wszystkich Graczy lub nazwy użytkownika, czy to zanim, czy w trakcie czy potem, gdy nazwy Ich zostały wydane lub potwierdzone. W przypadku gdy Konto Gracza jest w zgodzie z przepisami Regulaminu Zweeler da Graczowi możliwość utworzenia nowej nazwy użytkownika lub/i nazwy ekranowej.

Bezpieczeństwo Hasła

 1. Radzi się Graczowi obrać dla bezpieczeństwa mocne i nieprzewidywalne Hasło.

 2. Gracz jest zobowiązany zachować poufność swojej nazwy użytkownika i środków bezpieczeństwa. Wszystkie drużyny stworzone on-line pod nazwą użytkownika Gracza będą uważane za ważne, niezależnie od tego kto uczestniczy w Grach. W przypadku gdy zachodzi podejrzenie, że dane przestały być poufne, Gracz powinien zawiadomić Zweeler natychmiast po czym nowe środki bezpieczeństwa mogą być przekazane i wszystkie przyszłe transakcje w ramach poprzednich środków bezpieczeństwa zostaną uznane za nieważne.

 3. Zweeler nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za ewentualny dostęp do Konta Użytkownika osoby trzeciej i nie będzie ponosił odpowiedzialności za żadne ewentualne straty spowodowane poprzez nielegalne użycie Hasła Gracza przez osobę trzecią , lub nieautoryzowany dostęp, ani za żadną transakcję, w której nazwa i Hasło Gracza zostały zarejestrowane poprawnie.

 4. Zweeler nie jest w żaden sposób odpowiedzialny jeśli Gracz zapomni, zgubi lub straci swoje Hasło z wyjątkiem błędu leżącego po stronie Zweeler. Przez cały czas Zweeler nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przechowywanie Haseł i Loginów Użytkownika.

Zakaz dla osób zatrudnionych w Zweeler

 1. Nikt z pracowników, wykonawców, menadżerów, dyrektorów, konsultantów lub agentów w oddziałach Zweeler albo firmach stowarzyszonych z Zweeler ani nikt z ich dostawców bądź sprzedawców, nie może brać udziału w żadnej z gier oferowanych przez Zweeler przez cały czas zatrudnienia czy zaangażowania. Pracownicy Zweeler lub ktokolwiek inny mający dostęp do wewnętrznych informacji (takich jak historie rozdań, historie gier, historie transakcji finansowych i tym podobne) nie ma pozwolenia na korzystanie z usług Strony Internetowej. Zakaz obowiązuje po to , aby zapobiec nadużywaniu dostępu do informacji wewnętrznych. Na koniec żaden z funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników, konsultantów lub innych osób, prowadzących biznes lub zaangażowanych z Zweeler nie może otworzyć konta w Zweeler w okresie ich zaangażowania. Dowód takiego usiłowania skutkuje podjęciem przez Zweeler kroków, które będą miały wpływ na umowę pomiędzy pracownikiem lub innym funkcjonariuszem i Zweeler.

 2. Nikt z Krewnych pracowników, wykonawców, menadżerów, dyrektorów, konsultantów lub agentów w naszych oddziałach lub firmach z nami stowarzyszonych , ani Krewni żadnego z naszych dostawców lub sprzedawców nie mają pozwolenia na granie na Stronie Internetowej, ani nie mają autoryzacji na korzystanie z Systemu pośrednio lub bezpośrednio. Nie odnosi się to do przypadków, gdy Krewni mają pozwolenie na granie na Stronie Internetowej ponieważ posiadają pisemną autoryzację od Zweeler.

 3. Jeżeli powyższe klauzule zostaną naruszone, Zweeler zastrzega sobie prawo do zamknięcia wymienionego Konta od razu i anulowania płatności za wszelkie wygrane. Odbywa się to bez uszczerbku dla praw, które ma Zweeler z tytułu naruszenia przez osobę zatrudnioną warunków umowy lub naruszenia jakiegokolwiek kontraktu między stronami.

Niewypłacalność Gracza

 1. Zweeler rezerwuje sobie prawo do weryfikacji finansowej wypłacalności każdego Właściciela Konta poprzez informacje dostarczone podczas rejestracji i za pośrednictwem osób trzecich. W przypadku, gdy niewypłacalności danego posiadacza konta zostanie zweryfikowana, Zweeler ma prawo do wypowiedzenia/zamknięcia Konta i zakazania Graczowi otwarcia innego Konta na tej samej stronie internetowej Zweeler lub na stronie którejkolwiek z firm z Nim stowarzyszonych.

Wiele kont

 1. Każdy Gracz ma prawo otworzyć tylko jedno Konto na własne nazwisko. Korzystanie z więcej niż z jednego Konta przez Gracza –osobę fizyczną uznane jest za „wielo-kontowość” i jako takie jest surowo zabronione. Zweeler zastrzega sobie prawo do zamknięcia Konta Użytkownika i skasowania wszelkich transakcji należących do Gracza, który zarejestrował więcej niż jedno Konto na swoje nazwisko lub też pod różnymi nazwiskami. Zweeler zastrzega sobie prawo do zablokowania gry regularnej czy też gry w turnieju i/oraz wypłaty wygranych , gdy tylko pojawi się dowód „wielo- kontowości”. Takie zachowanie będzie traktowane jako zmowa wedle przepisów niniejszego Regulaminu.

Nadużycie Kont

 1. Wpłacone fundusze muszą zostać wykorzystane do Gier i każda podejrzana aktywność na Koncie Użytkownika może sprawić, że Zweeler powiadomi o tym fakcie odpowiednie władze , zamrozi fundusze, a nawet zamknie Konto.

 2. W przypadku wystąpienia nadużywania lub nadużywania strony internetowej i/lub Systemu, Zweeler zastrzega sobie prawo do zamknięcia lub zablokowania Kont Gracza do chwili wyjaśnienia sprawy między Zweeler a Graczem .

Zamykanie kont

 1. Każdy Posiadacz Konta jest uprawniony do zamknięcia Konta i rozwiązania niniejszej Umowy poprzez wysłanie email na podany adres Zweeler:info@zweeler.com , a Zweeler odpowie w odpowiednim czasie, pod warunkiem, że Posiadacz Konta jest odpowiedzialny za aktywność na swoim koncie, aż takie zamknięcie zostanie zrealizowane przez Zweeler. Zweeler ma prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy natychmiast po zawiadomieniu lub próbie zawiadomienia Posiadacza Konta na adres e-mail Gracza, który został podany dla Zweeler. W przypadkach zamknięcia Konta Gracza na skutek nieudanego przeglądu bezpieczeństwa, wszystkie środki Konta na Koncie Użytkownika nie podlegają zwrotowi i zostają uznane za utracone.

 2. W przypadku zamknięcia Konta Użytkownika Gracza, Gracz ma prawo wycofać wszelkie środki powyżej opłaty za wycofanie aktyw.

 3. Zweeler dokłada starań by płatności na żądanie Użytkownika miały miejsce w ciągu 48 godzin, lecz nie bierze na siebie odpowiedzialności za dokonanie płatności w określonym czasie

 4. Opłaty ustalone dla niekonwencjonalnych wypłat, takich jak PayPal lub MoneyBookers, będą przelewane bezpośrednio na Konto Użytkownika. Opłaty te mogą być zależne od czynników, takich jak Waluta używana na rachunku lub miejsce zamieszkania użytkownika.

Nieaktywne Konta

 1. Jeżeli Posiadacz Konta nie miał dostępu do Konta poprzez „zalogowanie się”, używając nazwy swojego Konta i szczegółów bezpieczeństwa przez okres dowolnych 30 miesięcy kalendarzowych , jego Konto zostanie uznane za „Nieaktywne”. Zweeler będzie miał wtedy prawo do pobierania opłaty administracyjnej w wysokości 5 Euro na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, podczas którego konto gracza pozostaje nieaktywne i opłata to może zostać pobrana z konta Zweeler danego Użytkownika. Po upływie 30 miesięcy kalendarzowych Nieaktywne Konto zostaje zamknięte. Kwota Salda na koncie zostaje przekazana Graczowi lub Organowi Regulacyjnemu, jeśli gracz nie może być zlokalizowany w sposób zadawalający. Żadne roszczenie nie przysługuje względem Zweeler po przekazaniu salda na Koncie Użytkownika Organowi Regulacyjnemu.

  Opłata nie będzie pobierana, jeśli Konto Gracza ponownie stanie się aktywne przed potrąceniem opłaty miesięcznej.

  Kiedy Konto Gracza zostanie uznane za nieaktywne, wszystkie bonusy na tym Koncie będę usunięte i ich kwota może być natychmiast potrącona z Konta Użytkownika, bonusy nie będą dostępne, jeśli Konto zostanie uaktywnione.

Odsetki

 1. Konto Użytkownika n Zweeler nie jest oprocentowane.

 2. Niezależnie od powyższego Zweeler oświadcza i potwierdza, że jeżeli jakiekolwiek odsetki będzie należało uiścić na Konto, to będą wypłacane tylko na to Konto.

Waluta

 1. Wszystkie płatności z Konta Użytkownika i muszą być wypłacone w walutach dostępnych i wyszczególnianych na Stronie Internetowej i wszystkie płatności na Konto muszą być dokonywane ze źródła, w którym Gracz jest wymieniony jako właściciel rachunku.

Lista Kont

 1. Zweeler ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo dla listy zarejestrowanych Graczy, oraz bezpieczeństwo wszystkim Kontom Użytkownika.www.zweeler.com/static/security-policy oraz www.zweeler.com/static/privacy-policy

Marketing i Promocja

 1. W przypadku gdy Gracz wygra 5000 EU lub więcej, dzięki używaniu Systemu albo Strony Internetowej, Gracz wyraża zgodę i daje Firmie wyłączne, ciągłe i nieodwołalne prawo i autoryzację do używania nazwy Gracza, fotografii i przedstawiania we wszystkich mediach jako część kampanii reklamowej firmy i w celach promocyjnych i na jej Stronie Internetowej na całym świecie i wyraża zgodę na pełną kooperację z przedstawicielami firmy włącznie z pracownikami obsługi.

Zażalenia

 1. Gracze mogą przesyłać swoje zażalenia via email na adres info@zweeler.com. Zweeler dołoży wszelkich starań, aby rozwiązać zgłaszane problemy i odpowiedzieć na zażalenia jak najwcześniej

 2. W przypadku gdy znalezione przez Zweeler rozwiązanie nie zadawala Gracza może on wystosować zażalenie na następujący adres : Malta Gaming Authority (Building SCM 02-03, Level 4, SmartCity Malta, Ricasoli SCM1001, Malta, Tel +356 25469000) (www.mga.org.mt) lub emailsupport.mga@mga.org.mt.

 3. Zweeler nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za dochodzenie lub wszczęcie skargi przez Użytkownika przeciw innemu Użytkownikowi z jakiegokolwiek powodu, włączając w to także warunki niniejszej Umowy.

 4. Zweeler według własnego uznania może zdecydować się na wszczęcie odpowiednich kroków wobec osób podejrzanych o działania nielegalne lub chcących naruszyć warunki niniejszej Umowy.

 

Sprawy finansowe i płatności

Bonusy

 1. Bonusy kredytowe mogą zostać umieszczone na Koncie Użytkownika w ramach kampanii marketingowej. Te kredyty nie mogą być wycofane lub wypłacone, ale muszą one być używane do obstawiania zakładów / granie w Gry.

Płatności wykonywane przez Graczy

 1. Zweeler nie przyjmuje gotówki od Gracza i fundusze może otrzymywać od Gracza tylko przy pomocy jednej z następujących metod:

 1. kart kredytowych;

 2. kart debetowych;

 3. transferów elektronicznych;

 4. przelewów;

 5. czeków.

 1. Pieniądze zdeponowane na koncie użytkownika będą dostępne do użytku na Koncie Użytkownika w ciągu dwudziestu czterech godzin (24) od otrzymania pieniędzy (lub wcześniej, w przypadku gdy jest to możliwe). Dwadzieścia cztery godziny (24) wyraźnie wyklucza czas, w którym bank lub inne rozwiązania w zakresie płatności oferowane przez Zweeler zobowiązują się dokonać procesu transferu pieniędzy.

 2. Zweeler zastrzega sobie prawo do ustalania maksymalnej kwoty funduszy, które mogą być wpłacone na transakcję z Zweeler. Kwota maksymalna może być zróżnicowana według uznania Zweeler .

 3. Gracz zaświadcza, że Fundusze które wykorzystuje Użytkownik nie pochodzą z żadnego nielegalnego źródła. Grając na Zweeler Gracz oświadcza, że nie będzie w żaden sposób używał Strony Internetowej w celu transferowania funduszy pochodzących z nielegalnych źródeł. Gracz nie będzie używał Strony Internetowej lub/i Systemu w celu prowadzenia nielegalnej lub oszukańczej działalności ( z praniem brudnych pieniędzy włącznie), zgodnie z prawem i jurysdykcją , której Gracz podlega. W przypadku najmniejszych wątpliwości co do legalności źródła funduszy wykorzystywanych przez Użytkownika do zawierania zakładów na Stronie Internetowej, Zweeler zastrzega sobie prawo do przerwania prowadzenia lub zablokowania Konta (Kont) klienta w każdym momencie, aż do wyjaśnienia sprawy.

Wygrane

 1. Wygrane będą przekazywane przez Zweeler tylko i wyłącznie na nazwę i adres posiadacza konta, które istnieje w ewidencji Zweeler. Wygrane zostaną przelane na Konto Użytkownika, po potwierdzeniu wyniku końcowego.

Wypłaty

 1. Gracz może w każdym czasie zażądać wypłaty z istniejącego salda swojego Konta Użytkownika w całości lub w części pod warunkiem, że wszystkie płatności zostały potwierdzone i wszystkie należne kwoty wpłacone. Wszelkie koszty związane z wypłatą pokrywa otrzymujący.

 2. Wypłaty będą przetwarzane natychmiast. Zweeler zakłada docelowy czas czterdziestu ośmiu (48) godzin dla przetworzenia wypłaty, ale nie ogranicza się do określonego czas u w tym względzie. W przypadku, gdy Abonent zwiększył saldo Konta Użytkownika i przesyła kopię faksu potwierdzającą transfer przelewem pocztowym lub przelewem bankowym, data na potwierdzeniu przelewu musi zbiegać się z datą płatności na rachunek bankowy Zweeler, w innym przypadku nie będzie możliwe wycofanie wygranych.

 3. Wypłaty z Konta Użytkownika muszą być zaadresowane dokładnie na tę samą osobę, która jest zarejestrowana na koncie zgodnie z wymogami Strony Internetowej Zweeler. Wypłaty muszą być dokonywane tą samą drogą , którą wpływają fundusze, za wyjątkiem przypadków gdzie metody płatności , z których korzysta Gracz nie umożliwiają wypłat tą samą drogą (tj.Master Card).

 4. Opłata administracyjna wysokości 5% minimum dziesięć Euro 10 EU, zostanie pobrana przy żądaniu wypłaty funduszy, które nie zostały użyte przynajmniej jeden raz do zawierania zakładów podczas grania w Gry.

 5. Zweeler zastrzega sobie prawo do zawieszenia wniosku o wypłatę funduszy w trakcie weryfikacji tożsamości, wieku i miejsca zamieszkania Gracza.

 6. W każdym przypadku Zweeler nie wypłaci Graczowi kwoty powyżej dwa tysiące trzysta Euro (2300 euro) z Konta Użytkownika dopóki Tożsamość Gracza, wiek i miejsce zamieszkania nie zostaną zweryfikowane.

Błędy

 1. Klient ponosi odpowiedzialność za niezwłoczne powiadomienie Zweeler w przypadku, gdy fundusze zostaną błędni e przelane na Konto Gracza . Wszystkie wygrane będące wynikiem błędu i do niego przypisane zostaną uznane za nieważne i muszą być zwrócone do Zweeler , o ile Zweeler nie został jeszcze o tym fakcie powiadomiony.

Zmiany salda Konta spowodowane przez osobę trzecią

 1. Zweeler nie ponosi odpowiedzialności za zmiany salda na Koncie Gracza spowodowane graniem przez osobę trzecią, która użyła Nicka, Nazwy Użytkownika lub Hasła należącego do Gracza.

Karta kredytowa/debetowa

 1. Gracze mogą korzystać na swoim Koncie wyłącznie z własnej karty kredytowej/debetowej. Wszystkie wpłaty dokonane przy użyciu karty kredytowej/debetowej należącej do innej osoby zostaną zwrócone, a wyniki Gier granych przy użyciu tych funduszy zostaną uznane za nieważne.

Informacje finansowe/Dokumenty

 1. Zweeler niniejszym zapewnia bezpieczeństwo wszystkich informacji finansowych w dokumentach Gracza i w dokumentach finansowych, czy to bezpośrednio związanych z transakcjami między Graczem a Zweeler, czy to między Zweeler a właściwymi organami podatkowymi..

Dowód płatnośc

 1. Gracz przyjmuje do wiadomości, że Zweeler zastrzega sobie prawo aby zażądać w każdym momencie dowodów wpłat na Konto Gracza dla wszystkich innych wpłat (tj. Neteller). Zweeler zastrzega sobie prawo, aby zażądać w każdym momencie numerów kont bankowych Gracza

Ochrona finansowa Graczy

 1. Gracz może w drodze pisemnego lub elektronicznego powiadomienia Zweeler:

 1. ustanowić limit kwoty jaką Gracz może postawić w określonym czasie;

 2. wykluczyć się z gry na określony lub nieokreślony okres czasu;

 1. Gracz, który ustanowił limit lub wykluczenie może zmienić lub odwołać limit bądź wykluczenie w drodze pisemnego lub elektronicznego powiadomienia Zweeler.

 2. Powiadomienie o zwiększeniu lub odwołaniu limitu lub o zmniejszeniu okresu wykluczenia skutkuje dopiero po siedmiu (7) dniach od otrzymanie powiadomienia przez Zweeler.

 3. Powiadomienie o zmniejszeniu limitu lub zwiększeniu okresu wykluczenia skutkuje natychmiast po otrzymaniu powiadomienia przez Zweeler.

 4. Zweeler nie przyjmie od Gracza zakładu nie będącego w zgodzie z limitem lub okresem wykluczenia stosownie do przepisów niniejszego Regulaminu.

Reguły Grania

 

Reguły systemu – Sztuczna Inteligencja

 1. Stosowanie sztucznej inteligencji zawierającej bez ograniczeń „roboty” w powiązaniu z Systemem i Grami jest surowo zabronione. Zweeler dąży do wykrywania i zapobiegania programom, które mają na celu umożliwienie sztucznej inteligencji (tzw. „Oprogramowanie SI") grę na Stronie Internetowej, takich jak, (ale nie wyłącznie), programy profilowania przeciwnika, oprogramowanie oszukujące lub cokolwiek innego, co wedle Naszego uznania pozwala mieć niesprawiedliwą przewagę. Wszystkie działania podjęte w odniesieniu do Gier przez Użytkownika muszą być wykonywane osobiście przez Graczy za pośrednictwem interfejsu użytkownika dostępnego przy użyciu Systemu. Posiadacz konta przyjmuje do wiadomości, że Firma podejmie środki w celu wykrycia i zapobiegania wykorzystywaniu takich programów i Oprogramowania SI przy użyciu stosownych metod (włącznie, ale nie jedynie z czytaniem listy aktualnie uruchomionych programów na komputerze gracza). Tak więc, Właściciel Konta zobowiązuje się nie używać żadnego Oprogramowania SI i/lub innych tego typu programów.

Konkursy i Promocje

 1. Niektóre części Strony Internetowej mogą od czasu do czasu zawierać, konkursy, promocje, turnieje i tym podobne zajęcia oferowane przez Zweeler lub strony trzecie. Wszystkie dodatkowe punkty regulaminu uczestnictwa w tego rodzaju konkursach, turniejach lub promocjach i powiązanych z nimi działaniach będą wyszczególniane od czasu do czasu w odpowiadającej im części strony Internetowej („Warunki Uczestnictwa”). Poprzez wzięcie udziału w odpowiednich konkursach, promocjach i turniejach oraz powiązanych zajęciach Gracz wyraża zgodę na przestrzeganie Regulaminu Uczestnictwa jako dodatkowego do niniejszego Regulaminu, a przypadku jakiejkolwiek niespójności lub konfliktu, Regulamin Korzystania z Serwisu Zweeler uważa się za obowiązujący. Zweeler w szczególności zachowuje prawa, aby w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, usunąć, zmienić lub dodać konkursy, promocje, turnieje lub podobne powiązane z nimi działania na Stronie Internetowej bez odpowiedzialności w stosunku do Gracza.

Nadużycie Promocji

 1. Gracz zobowiązuje się aby nie nadużywać możliwości otwierania kont w celu czerpania korzyści z bonusów kredytowych lub innych ofert promocyjnych , które Zweeler może oferować (korzystanie ze 100%, 20% początkowej wpłaty lub certyfikatów lub kodów promocyjnych). W przypadku nadużycia spowodowanego postępowaniem Gracza w związku z bonusami kredytowymi i ofertami promocyjnymi Zweeler , Zweeler zastrzega sobie prawo według własnego uznania, do unieważnienia lub zablokowania Kont Użytkowników utworzonych w tym celu, jak również ich transakcji.

Anulowanie Gry

 1. Zweeler zastrzega sobie prawo do anulowania wszelkich Gier zawartych na Jego Stronie Internetowej, czy to przed rozpoczęciem, czy też po rozpoczęciu Zewnętrznego Wydarzenia Sportowego. Z drugiej strony jest to zrozumiałe, że Zewnętrzne Wydarzenie Sportowe może być odwołane przez organizatorów z przyczyn niezależnych od Zweeler (np. z powodu przewidzianych lub nieprzewidzianych okoliczności, a w szczególności dopingu, dyskwalifikacji, korupcji czy złych warunków pogodowych).

 2. W takich przypadkach gdy:

 1. Zewnętrzne Wydarzenie Sportowe, do którego odnosi się jakakolwiek gra oferowana przez Zweeler ma być odwołane przed jego rozpoczęciem; i/ albo

 2. Gra oferowana przez Zweeler na Stronie Internetowej została anulowana przed rozpoczęciem Zewnętrznego Wydarzenia Sportowego, do którego się odnosiła;

wtedy, w przypadku gdy Zewnętrzne Wydarzenie Sportowe będące turniejem zostało odwołane, opłata za wejście dokonana przez Gracza zostanie zwrócona na Konto Gracza. W przypadku gdy Zewnętrzne Wydarzenie Sportowe będące wydarzeniem jednorazowym zostało odwołane:

 1. Jeżeli Gracz dokonał pojedynczego zakładu w Jednorazowym Wydarzeniu Sportowym, które zostało odwołane zakup i wolny od opłat zakład zostaną zwrócone na Konto Gracza;

 2. Jeżeli jednorazowo odwołane Zewnętrzne Wydarzenie Sportowe jest częścią turnieju, na który Gracz dokonał zakładu kompleksowo na całość, lub poszczególne części, ( a co za tym idzie nie wyłącznie na odwołane Zewnętrzne Wydarzenie Sportowe ), nie będzie dokonany żaden zwrot na Konto Gracza, jako że końcowy rezultat turnieju zostanie obliczony w ten sposób jakby odwołanego Zewnętrznego Wydarzenia Sportowe go w ogóle nie było.

 1. W takich przypadkach gdy:

 1. Zewnętrzne Wydarzenie Sportowe do którego odnosi się jakakolwiek gra oferowana przez Zweeler zostało przerwane już po jego rozpoczęciu, ale przed ustalonym wcześniej czasem jego zakończenia, i/albo

 2. gra oferowana przez Zweeler na Stronie Internetowej została anulowana przez Zweeler po rozpoczęciu Zewnętrznego Wydarzenia Sportowego do którego się odnosiła, lecz przed ustalonym wcześniej czasem jego zakończenia;

Zweeler nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie anulowanie. W przypadku gdy Zewnętrzne Wydarzenie Sportowe, będące turniejem zostało przerwane , Gracze otrzymują wygrane, o ile są one należne, uzyskane do chwili przerwania turnieju. W przypadku gdy jednorazowe Zewnętrzne Wydarzenie Sportowe zostało przerwane:

 1. Jeżeli Gracz dokonał pojedynczego zakładu w Jednorazowym Wydarzeniu Sportowym, które zostało przerwane zakup i wolny od opłat zakład zostaną zwrócone na Konto Gracza;

 2. Jeżeli jednorazowo przerwane Zewnętrzne Wydarzenie Sportowe jest częścią turnieju, na który Gracz dokonał zakładu kompleksowo na całość, lub poszczególne części, ( a co za tym idzie nie wyłącznie na odwołane Zewnętrzne Wydarzenie Sportowe ), nie będzie dokonany żaden zwrot na Konto Gracza, jako że końcowy rezultat turnieju zostanie obliczony w ten sposób jakby przerwanego Zewnętrznego Wydarzenia Sportowe go w ogóle nie było.

Wyniki Gier

 1. Po zakończeni Gier ich wyniki nie mogą być zmienione ani skasowane. Zweeler zastrzega sobie prawo do akceptacji , braku akceptacji lub częściowej akceptacji wyników gier.

Wygrane

 1. Wydruk Gry, która została rozegrana, nie jest uważany za potwierdzenie wygranej. Grę uznaje się za wygraną jeśli zostanie ona wymieniona na liście Gier gracza na Stronie Internetowej i na Koncie Gracza.

Sprzeczne wyniki

 1. W przypadku sprzeczności pomiędzy wynikiem zamieszczonym w Systemie a wynikiem umieszczonym na naszym Serwerze, wynik zamieszczony na naszym Serwerze ma pierwszeństwo. Posiadacz Konta rozumie i wyraża zgodę na to, że Zweeler oraz zapisy i dane firmy są ostatecznym autorytetem w określaniu warunków jego udziału w grach, działalności z nich wynikającej i sytuacji, w których miały one miejsce. W związku z tym Ty rozumiesz i akceptujesz, że rozstrzyganie konfliktu między Użytkownikiem a Zweeler będzie ustalane w oparciu o zapisy przechowywane przez Zweeler.

Spory

 1. Zweeler nie uzna żadnych roszczeń ani sporów wobec Grier za ważne, chyba że Gry wymienione jako sporne, są bezpośrednio zarejestrowane w plikach bazy danych lub rekordach Zweeler .

Complaints

 1. Zastrzeżenia lub skargi dotyczące działania Gier muszą być przedstawione przed rozpoczęciem Zewnętrznego Wydarzenia Sportowego, którego dotyczą dokonywane zakłady i wobec którego zaistniały zastrzeżenia lub skargi.

 2. Gracz niniejszym uznaje i przyjmuje do wiadomości, że wszelkie skargi lub kwestie sporne podniesione przez Gracza więcej niż siedem (7) dni po dacie zakończenia transakcji, która jest przedmiotem skargi lub jest kwestionowana nie będą brane pod uwagę i nie będą uznane za ważne.

Fraudulent Activity

 1. Firma prowadzi politykę całkowitego braku tolerancji wobec nieodpowiedniego grania i oszustwa. Jeśli zdaniem firmy Posiadacz Konta oszukał lub próbował defraudacji funduszy Firmy, włącznie z używaniem skradzionych kart kredytowych, albo działając w jakikolwiek oszukańczy sposób (w tym wszelkie nieuprawnione zwroty gotówki i inne odwrócenia płatności), albo próbował zabronionej transakcji( w tym prania brudnych pieniędzy, Firma zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia Konta Gracza i podzielenia się tymi informacjami (wraz z tożsamością Gracza) z innymi stronami internetowych gier online, banków, firm obsługujących karty kredytowe i odpowiednimi agencjami.

   

System

Licencja Użytkownika Końcowego

 1. Grając na Zweeler otrzymujesz osobistą niewyłączną i nie ulegającą przeniesieniu licencję na korzystanie z Systemu w celu zawierania zakładów i grania w Gry zgodnie przepisami niniejszego Regulaminu.

 2. Zweeler gwarantuje graczom wyłącznie osobiste prawo do korzystania z Systemu i Strony Internetowej i jest to prawo dane osobiście graczom w celu zawierania zakładów i grania w Gry na Stroni e Internetowej. Prawo to jest dane Graczom w celu osobistym , a nie komercyjnym . Wszelkie reklamacje dotyczące aktywności na koncie przez osoby trzecie nie będą akceptowane przez Zweeler ponieważ zabronione jest umożliwienie osobom trzecim zawieranie zakładów i/lub granie w Gry z Konta Gracza. Gracz ma obowiązek natychmiast poinformować Zweeler, jeśli tylko Gracz podejrzewa, że jego konto jest używane przez osobę trzecią, aby Zweeler mógł sprawdzić i zweryfikować to konto;

 3. Grając na tej Stronie Internetowej Gracz przyjmuje do wiadomości, że zawierając zakłady podczas grania w Gry przy użyciu Strony internetowej i Systemu Gracz podejmuje ryzyko utraty pieniędzy. Gracz ponosi wyłączną odpowiedzialność za założenie wysokości strat na Koncie Gracza.

 4. Gracz nie powinien podejmować działań ani wszelkiego rodzaju zachowania, które może zaszkodzić reputacji firmy Zweeler, i Gracz potwierdza, że korzysta z Serwisu i/lub System wyłącznie według własnego uznania i na własne ryzyko.

 5. racz oświadcza, że nie będzie naruszać ani próbować naruszenia lub omijania w żaden sposób środków bezpieczeństwa Zweeler . Jeśli Zweeler będzie miał najmniejsze wątpliwości w odniesieniu do przestrzegania niniejszej klauzuli, Zweeler zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub natychmiastowego zablokowania konta gracza. Zakwestionowana kwota nie zasili Konta Gracza. Graczowi zostanie odmówiony dostęp do wszystkich innych Stron Internetowych i Systemu oferowanych przez tę samą korporację.

   

Zrzeczenie się i ograniczenie odpowiedzialności

Korzystanie ze Strony Internetowej

 1. W żadnym wypadku i żadnych okolicznościach Zweeler nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, uznane za, rzekomo spowodowane przez jego Stronę Internetową lub jej zawartość, w tym także, bez ograniczeń, za opóźnienia lub przerw w pracy lub transmisji, awarie linii komunikacyjnych, a także za użycie lub nadużycie przez jakąkolwiek osobę strony Internetowej, ani za błędy lub luki w Jej zawartości.

 2. Zweeler nie ponosi odpowiedzialności za zmiany salda Konta Gracza spowodowane grą innej osoby lub wykonywaniem IAT (transfer u między kontami) za pomocą nicka tego Gracza , Nazwy Użytkownika lub Hasła.

 3. Zweeler dokłada wszelkich starań, aby zachować dokładność informacji na swojej Stronie Internetowej, ale nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uprzedzenia, straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z tych informacji.

 4. rzyjęty brak odpowiedzialności dotyczy między innymi następujących kwestii:

(i) błędu (błędów), błędu(błędów) drukarskich, błędnej(błędnych )interpretacji, przesłyszenia, błędnej pisowni, błędów w czytaniu, błędnego tłumaczenia, błędu (błędów) transakcji , zagrożeń technicznych, błędu (błędów) rejestracji, błędu (błędów) oczywistych, Siły(Sił)Wyższej i tym podobnych błędów; /P>

(ii) złamania przepisów Zweeler;

(iii) działań przestępczych;

(iv) świadczonego doradztwa , w jakiejkolwiek postaci wyświadczonego przez Zweeler;

(v) finansowego ryzyka i straty, w tym także , ale nie wyłącznie straty wynikającej z różnic cen wymiany walut; i/lub

(vi) czynności prawnych i/lub innych środków zaradczych.

 1. W związku z tym, niniejszym określono, że Zweeler nie czyni żadnych oświadczeń, nie daje żadnych zastaw ów lub gwarancji (czy to jawnie, czy niejawnie, włączając w to także gwarancje dokładności, zgodności celów lub odmowy przyjęcia), że treści ze Strony Internetowej/System u są dokładne i/lub nadają się do jakichkolwiek szczególnych celów, innych niż dotychczas gwarantowane, których nie może jednoznacznie wykluczyć obowiązujące prawo regulujące oraz niniejszy Regulamin.

 2. Posiadacz Konta korzysta ze Strony Internetowej wyłącznie na własne ryzyko. Strona Internetowa i jej zawartość jest przedstawiona na zasadzie „jak jest”.

Usługi

 1. Zweeler oferuje swoje usługi na zasadzie „jak jest”, bez żadnych gwarancji, zapewnień, ubezpieczeń ani deklaracji, jawnych lub domyślnych w tym także domyślnych gwarancji, warunków handlowych, i kwestii zadawalającej jakości, możliwości adaptacyjnych w celu osiągnięcia określonego wyniku, precyzyjności i kompletności Systemu elektronicznego w granicach regulowanych przez odpowiednie przepisy prawne.

 2. Zweeler nie gwarantuje, że Strona Internetowa lub Systemu są autoryzowane, i że ich działanie będzie pełni zadawalać Gracza, że są całkowicie bezpieczne i wolne od błędu, że są regularnie aktualizowane, że wady Systemu są regularnie poprawiane, że działa nieprzerwanie, że Strona Internetowa lub System są wolne od wirusów lub błędów , lub że są stale operacyjne, że są one adekwatne , że materiał jest wiarygodny, lub że wszystkie inne informacje albo wyniki uzyskane poprzez usługę są adekwatne i niezawodne.

 3. W przypadku rozbieżności w systemach lub w środkach komunikacji, spowodowanych przez wirusy lub błędy w odniesieniu do zarządzania Kontem lub innych parametrów, które tworzą System, nie będziemy ponosić odpowiedzialności w stosunku do Ciebie lub osób trzecich za szkody, koszty, wydatki, straty lub roszczenia zaistniałe w wyniku wspomnianych niezgodności i zastrzegamy sobie prawo, w przypadku zaistnienia tego rodzaju błędów, do przerwania działania całego Systemu i Strony Internetowej z Grami, których dotyczą błędy i podjęcia wszystkich innych środków niezbędnych w celu poprawienia tych błędów, pod warunkiem ,że nie ponosimy odpowiedzialności za zapewnienie awaryjnego działania sieci, systemu lub podobnych usług ratunkowych.

 4. Zweeler nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za wszelkie działania lub zaniechania ze strony dostawcy Internetu lub innych stron trzecich z którymi mógł zawrzeć umowę w celu umożliwienia dostępu do Serwisu Zweeleri i lub Systemu. W przypadku sporów między Tobą ,a dostawcą Internetu, Zweeler nie może być stroną w sprawie i taki spór w żaden sposób nie narusza zobowiązań użytkownika wynikających z niniejszej Umowy.

Ryzyko Gracza

 1. Gracz potwierdza , wybór i korzystanie ze Strony Internetowej i System u z własnej woli , na własne ryzyko i według własnego uznania.

Straty lub szkody

 1. Nie jesteśmy w żaden sposób odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, które Ty lub osoby trzecie mogliście ponieść w wyniku korzystania przez Ciebie lub stronę trzecią ze Strony Internetowej i/lub z Systemu włącznie ze szkodami spowodowanymi przez straty handlowe, utraty korzyści, utratę oczekiwanego zysku, zakłócenia działalności, utratę informacji handlowych lub inne straty pieniężne i ich następstwa.

 2. Nie jesteśmy w żaden sposób odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody lub straty, jakie Ty albo strona trzecia mogliście ponieść w wyniku korzystania przez Ciebie lub przez trzecią stronę ze Strony Internetowej, Jej zawartości lub jakiegokolwiek linka sugerowanego przez Zweeler.

 3. Nie jesteśmy w żaden sposób odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody lub straty, jakie Ty albo strona trzecia mogliście ponieść w wyniku jakiejkolwiek modyfikacji, zawieszenia lub przerwania usługi oferowanej za pośrednictwem Strony Internetowej lub Systemu.

 4. Nie jesteśmy w żaden sposób odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody lub straty ze stratą zysku włącznie w wyniku niewłaściwego funkcjonowania Strony Internetowej i/lub Systemu, jakiejkolwiek zwłoki, zakłócenia transmisji, utratę lub uszkodzenia danych, nieprawidłowego funkcjonowania komunikacji, nielegalnego użytkowania strony internetowej lub jej zawartość przez jakąkolwiek osobę, wad lub zaniechania lub innych czynników poza naszą kontrolą. W przypadku, gdy awaria miała wpływ na wysokość Twojego zysku, czy to osiągniętego czy takiego, który zasilił Twoje konto, Zweeler zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu wszelkich korzyści, które osiągnąłeś z wyniku jednej z tych usterek i jesteś zobowiązany niezwłocznie zwrócić Zweeler pobrane kwoty i poinformować Zweeler o zaistniałym błędzie. Zweeler zastrzega sobie prawo, według własnego uznania bezpośredniego odjęcia od stanu Konta kwoty równej kwocie którą być może otrzymałeś w wyniku błędu.

Naruszenie warunków umowy

 1. Poprzez akceptację warunków niniejszej Umowy, jesteś zobowiązany całkowicie wynagrodzić nam straty, uzasadnić i uwolnić nas od odpowiedzialności w przypadku złożenia skargi , za straty, szkody i wydatki włącznie z kosztami sądowymi i innymi jakie możemy ponieść w wyniku naruszenia niniejszej Umowy, złamania przepisów i praw Zweeler , także przez osobę trzecią poprzez jej korzystanie ze Strony Internetowej i/lub Systemu przy użyciu Twojego Loginu, czy to za Twoją wiedzą czy bez niej, oraz przyjęcie przez Ciebie jakiegokolwiek profitu z tego tytułu.

 2. W przypadku nie przestrzegania warunków niniejszej Umowy, lub gdy zaistnieje uzasadnione podejrzenie, że Użytkownik nie spełnia któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy, Zweeler zastrzega sobie prawo do użycia według własnego uznania wszelkich środków, które ma do dyspozycji, prawa do zablokowania Konta Użytkownika i wycofania niezbędnej kwoty z Jego konta w celu zrekompensowania szkód poniesionych przez Zweeler, lub w celu odzyskania dowolnej kwoty, oraz dochodzenia swoich praw w sądzie.

Zgodność z prawem

 

 1. Gracze powinni postępować zgodnie z przepisami obowiązującymi w miejscu, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zweeler nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za wszelkie działania podjęte przez jakikolwiek organ prawny przeciwko Graczowi.

Ograniczenie odpowiedzialności przed sądem

 1. W przypadku gdy Zweeler zostanie w jakikolwiek sposób pociągnięty do odpowiedzialności przed sądem i/lub podobnym organem władzy, posiadającym kompetencje prawne oraz/lub jurysdykcję nad Zweeler, odpowiedzialność Zweeler jest ograniczona do kwoty zakładów, lub wygranej netto, odnoszącej się do danego Gracza, i to odpowiednio do wysokości kwoty, która jest mniejsza. Alternatywnie ma to zastosowanie, w stosunku do kwoty zarejestrowanej na Koncie Użytkownika czy to kwoty wpłaconej czy wypłaconej z Konta Użytkownika, w zależności od tego, która z kwot jest niższa.

Czas trwania Umowy i jej anulowanie
 1. Niniejsza Umowa obowiązuje natychmiast po kliknięciu na << Wyrażam zgodę>>, i pozostaje ważna dopóki nie zostanie anulowana zgodnie z warunkami podanymi poniżej.

 2. Możesz rozwiązać niniejszą Umowę w formie pisemnej, pisząc na adres info@zweeler.com, jak to przewidziano w punkcie 102 pod warunkiem, że masz żadnych zaległych kwot w Zweeler, z jakiegokolwiek powodu. Rozwiązanie niniejszej umowy jest staje się ważne po otrzymaniu od Zweeler pisemnego zawiadomienia potwierdzającego rozwiązanie umowy. Od chwili, rozwiązania niniejszej Umowy nie będziesz już upoważniony do korzystania ze Strony Internetowej i Systemu i jesteś zobowiązany do usunięcia Systemu z komputera i zniszczenia wszystkich dokumentów, związanych ze Stroną Internetową lub Systemem, będących w Twoim posiadaniu, w Twojej mocy, lub pod Twoją kontrolą.

 3.  

 4. Niezwłocznie po rozwiązaniu niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron Zweeler jest zobowiązany do zwrotu kwoty integralnej, wskazanej na Koncie Użytkownika, po ich uprzednim pomniejszeniu o wszelkie kwoty należne dla Zweeler, o ile takie istnieją.

 5. Odstąpienia od niniejszej umowy nie będzie powodować uszczerbku dla wszelkich innych praw lub zaangażowania którejkolwiek ze stron w odniesieniu do jakiegokolwiek naruszenia niniejszych przepisów lub innego pogwałcenia przepisów.

 6. Wszystkie istniejące zobowiązania między stronami niniejszej Umowy zostają unieważnione z chwilą rozwiązania niniejszej Umowy, niezależnie od powodu, za wyjątkiem, jeśli nie postanowiono inaczej, w ramach zastrzeżonych praw i obowiązków przyjętych wcześniej.

Przepisy Różne

Własność Intelektualna

 1. Strona Internetowa Zweeler jest przeznaczona wyłącznie do użytku przez Graczy. W żadnym razie nikt nie jest upoważniony aby kopiować, modyfikować, manipulować, rozpowszechniać, przekazywać, wyświetlać, odtwarzać, transferować, przesyłać, albo w jakikolwiek inny sposób zmieniać zawartość Strony Internetowej.

 2. Wyświetlanie jakichkolwiek znaków towarowych w ramach Strony Internetowej nie zapewnia żadnemu użytkownikowi licencji na korzystnie ze Strony Internetowej w jakkolwiek sposób.

 3. Wszelkie nieuprawnione pobieranie lub kopiowanie materiałów zawartych na Stronie Internetowej Zweeler, jak również projektu graficznego Strony Internetowej ,sam o przez się można uznać za naruszenie praw własności intelektualnej, zgodnie z prawem obowiązującym w Unii Europejskiej.

 4. Strona Internetowa może być używana jedynie do celów zgodnych z prawem. Wykorzystanie Strony Internetowej do transmisji, dystrybucji, publikacji lub składowania materiałów za pośrednictwem strony internetowej, co może być naruszeniem obowiązującego prawa lub regulacji prawnych lub jakichkolwiek praw osób trzecich jest surowo zabronione. To obejmuje także bez ograniczeń) korzystanie ze Strony Internetowej, przesyłanie, dystrybucję, publikację lub składowanie materiałów na lub za pośrednictwem Strony Internetowej w sprawie lub celu, który narusza prawa autorskie, znaków towarowych, sekrety handlu, lub inne prawa własności intelektualnej, jest obsceniczne lub szkodliwe dla nieletnich lub stanowi nielegalne działania lub molestowanie, jest zniesławiające lub oszczercze, narusza prawa ochrony prywatności i danych, jest oszukańcze lub naruszy prawo kontroli wymiany walut lub hazardu. To należy wyłącznie Ciebie, aby ustalić, czy rejestracja i korzystania ze Strony Internetowej i granie w Gry jest zgodne z prawem. Również wyłącznie Twoim zadaniem jest upewnienie się, że skorzystanie z karty kredytowej lub debetowej do takich celów jest zgodne z prawem.

Ogólne

 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu Zweeler nie jest przewidziany do tworzenia jakiegokolwiek partnerstwa, agencji lub joint venture pomiędzy Zweeler a Graczem.

Nieletni

 1. Ze Strony Internetowej Zweeler nie mogą korzystać osoby nieletnie (poniżej 18-go roku życia) i każdy przypadek korzystania ze Strony przez takie osoby będzie zgłoszony na policję.

Problem hazardu

 1. Zweeler zobowiązał się do zatwierdzania odpowiedzialnych zakładów wśród swoich klientów, jak również promowanie świadomości problemu hazardu oraz poprawy prewencji, interwencji i leczenia uzależnienia od hazardu.

 2. Poprzez Politykę Odpowiedzialnego Hazardu (kliknij tutaj)Zweeler określa swoje zobowiązanie do minimalizowania negatywnych skutków problemów związanych z hazardem i promowania odpowiedzialnych praktyk hazardu.

Obowiązujące prawo

 1. Przepisy niniejszej Umowy są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem kraju Malta w sposób nie powodujący konfliktu z zasadami prawa. Strony zobowiązują się poddać się wyłącznej jurysdykcji kraju Malty w celu rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa nie podlega Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, których zastosowanie jest wyraźnie wyłączone.

Rozstrzyganie sporów

 1. Ustala się, że wszelkie spory lub niezgodności wynikające z, lub mające związek z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane na Malcie zgodnie z prawem Malty przez wyznaczenie jednego arbitra aby zawrzeć ugodę między stronami, a w przypadku braku porozumienia między stronami ciągu czternastu dni , aby jedna strona sporu dała drugiej pisemny wniosek o porozumienie w obecności arbitra, wyznaczonego przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego Malta Arbitration Centre..

Odrębność postanowień

 1. Jeśli jakiekolwiek postanowienie zawarte w niniejszym Regulaminie zostanie uznane przez sąd lub inny właściwy organ za nieważne lub niewykonalne w całości lub w części, niniejszy Regulamin jest nadal ważny w odniesieniu do pozostałych przepisów, oraz pozostałej części zakwestionowanego przepisu.

Nagłówki

 1. Nagłówki służą przejrzystości i zostały umieszczone w celu ułatwienia czytania Niniejszego Regulaminu. Nie są one przeznaczone do interpretacji treści ustępu, który następuje po każdej pozycji. Nagłówki nie są przeznaczone do związania Zweeler w jakikolwiek sposób.

Zwolnienie z umowy

 1. Wszelkie przypadki odstąpienia od Umowy przez Zweeler w wyniku naruszenia jakiegokolwiek z Jej postanowień przez któregokolwiek z Użytkowników nie mogą być uznane za odstąpienie w razie każdego kolejnego naruszenia tego samego lub innych postanowień niniejszego Regulaminu.

Informacje kontaktowe

 1. Z Zweeler można się skontaktować wysyłając email na adres info@zweeler.com.